Wees dankbaar

with No Comments

God het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Skielik word my las verlig –
die wet is nou nie meer ‘n plig.

Ek wil net één God dien,
afgode wil ek glad nie sien.

Geheilig is sy grote Naam
want Hy vat al my blaam!

Sonder die rus op dag sewe,
kom ek nie meer deur die lewe.

Dis maklik om my ouers te eer.
My vrou is die een wat ek begeer.

Ek kan nie meer my vyande haat
en ander se goed kan my nie baat.

Ek wil nou ander met my woorde eer
en alles binne my wil net God begeer.

Hierdie woorde kom oor my mond,
want Hy maak my deel van sy verbond.

Ek bely

with No Comments

Vergewe my dat ek stry
om my sonde te bely.
Gee my die insig
om te lewe in U lig.

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend:

Ek het op my geld en goed vertrou,
en so die eerste gebod nie gehou. (Eks 20:3)
Omdat ek nie in vertroue tot U nader,
verwerp ek so My hemelse Vader… (I Joh 2:23, II Joh 1:9)

Ek wil my hoogmoedige godsdiens bely:
Dit is net so erg as die bedrog van afgodery. (I Sam 15:23)
Help my dat my godsdiens sal wees:
Ware aanbidding deur die Vader en Gees. (Joh 4:23-24).

As mense U Naam so misbruik
staan ek stil daarna en kyk. (Lev 5:1, Spr 29:24).
Vergewe my, O God
oortreding van die derde gebod.

U het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus, (Gen 2:2)
maar ek het die rusdag versaak
net nog ‘n dag vir my eie taak.

U het gesagsdraers oor my gestel,
maar ek is besig om hulle te skel.
Help my asseblief om te leer
om my vooroordeel te keer.

Selfs wraakgedagtes, sê U Woord,
maak my skuldig aan moord.
My medemens moes beledigings verduur,
Ek gaan verantwoording moet doen in die vuur… (Mat 2:22)

Wat my sondige natuur begeer,
is anders as wat die Gees wil leer. (Gal 5:17)
‘n Tempel van die Gees – mý ligaam? (I Kor 6:18-20).
Ag Here, hierdie sonde maak my skaam!

Ek is al weer besig om van U te steel,
want ek is glad nie lus om te deel. (Ef 4:28)
Here God, ek bely dat U weet
hoe ek soms die skaal laat meet… (Spr 11:1)

Here my tong het soos ‘n vuur verteer
toe ek my woorde nie kon keer. (Jak 3:6)
Maak met al my valsheid klaar,
sodat mense die Waarheid gewaar. (Ef 4:22-25).

Ek bly ander mense se dinge begeer,
en kan my net nie meer keer:
Ek begin dan allerlei planne maak,
sodat dit later myne raak… (Jer 17:11, Spr 6:2, Deut 7:25, Miga 2:1-5)

Ek kort wysheid om die beproewings te hanteer.
Sal U, o God, my vandag nog leer
om volhardend end-uit aan te gaan
sodat my geloof die toets deurstaan. (Jak 5:1-5)

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend.
Kennis van U, die ware God, bring mee
dat ek hierdie sonde vir U seun kan gee.
(Joh 17:3)

U het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Nou kan ek net bely:
Ek het die ewige lewe gekry!

Die nege plae

with No Comments

Ek sal die Farao in opstand laat kom,
sodat ek My mag kan wys deur hom. (Rom 9:17)

Farao, deur wat nou gaan gebeur,
sal jy weet wie is die Heer.
As ek met die kierie gaan slaan,
sal die Nyl se water uit bloed bestaan. (Eks 7:17)

Farao het hom verset
en die volk se trek belet. (Ek 7:32)

God het met paddas Sy mag gewys:
Dit het gewemel tot in die paleis! (Eks 8:1-6)
Bid tot jou God om die plaag af te weer.
U weet daar is geen God soos die Heer! (Eks 8:8-10)

Al het die Farao verstaan,
het hy nie die volk laat gaan. (Eks 8:15)

So baie soos die stof en sand,
was die muggies in die land.
Die towenaars het daaroor verklaar:
Ons het die vinger van God gewaar! (Eks 8:17-19)

Farao het steeds koppig gebly
“Julle kan nie gaan nie!”, sê hy.

Egipte is lam gelê deur die steekvliegswerm,
maar God het Israel daarteen beskerm. (Eks 8:20-24)
Ek kan nie langer hierteen stry:
Gaan offer en bid vir my! (Eks 8:28)

Tog het die Farao ook hierdie keer
hom nie tot God bekeer… (Eks 8:12)

Perde, kamele, beeste en kleinvee is geraak:
Die pes het hulle almal doodgemaak!
Die mense het aan Farao vertel:
Geen dier is dood van Israel! (Eks 9:2-7)

Farao het steeds onversetlik gebly
en die volk van God nie bevry. (Eks 9:7)

Moses het roet van ‘n oond opgegooi
en so swere oor Egipte verstrooi.
Die etter het aanhoudend uitgekom
en selfs die towenaars was verstom. (Eks 9:10-11)

Al kon Farao nie oor God se almag stry,
het die Here hom koppig laat bly. (Eks 9:11)

Ek het jou My mag gewys,
dat die wêreld My kan prys! (Eks 9:16)
Die hael en blitse het alles platgeslaan:
Niks wat buite was het bly staan. (Eks 9:25)

Weer kan mens die koppigheid nie verstaan,
want Farao het steeds die volk nie laat gaan.

Julle moet julle kinders van die wonders leer,
dat hulle kan besef: Ek is die Heer! (Eks 10:2)
Die sprinkane het elke groen sprietjie geëet
Vergewe my: Julle God is Here, ek weet! (Eks 10:17)

Maar die Here het nog ‘n keer
die Farao die trek laat keer. (Eks 10:20)

Vir drie dae was dit donker gewees.
Niemand kon iets sien of lees.
Maar daar waar die Israeliete bly,
het hulle steeds die lig gekry!
(Eks 10:22-23)

Vir die negende keer
wou Farao nie leer… (Eks 10:27)

Hierdie verhaal vra vir jou vrae:
Is God in jou lewe al by nege plae?
Het jy al iets uit Sy wonders geleer?
Besef jy al Hy is die enigste Heer?

Of gaan jou nog ‘n keer
jou nie tot Hom bekeer?

Wil jy net nie weet?
Of het jy dalk vergeet?
Smeer Sy bloed aan jou kosyn,
anders deel jy in dood en pyn!

As God dan die laaste plae bring
sal jy ook die lied van die Lam kan sing:
Groot en wonderlik is U werke
Here God, U almag het geen perke! (Op 15:3, 1953)

Ons wil U kan sien!

with No Comments

Die volk: Ons wil U kan sien!

Na veertig dae het die volk gesug
Aäron, Moses kom dalk nie terug!
Ons moet ons God kan sien
om Hom te eer en dien. (Eks 32:1)

Al het God dit in die wet verbied,
het die volk vir hulle ‘n kalf gegiet.
Laat dit ‘n afbeelding van ons God wees,
more vier ons vir die Here fees! (Eks 32:5)

Moses, gaan kyk wat het die volk gedoen:
‘n Mens kan dit nie met My wet versoen!
Hulle is opstandig daarom is Ek kwaad
en gaan hulle vernietig oor hierdie daad… (Eks 32:9-10)

Dink aan die beloftes aan U dienaar
en laat tog genadiglik U toorn bedaar.
Daarna het God wel afgesien
van die ramp wat hulle verdien. (Eks 32:13-14)

Moses: Ek wil U kan sien!

Laat ek tog U magtige verskyning sien!
Ek sal vergewe wie ek wil vergewe,
geen mens kan my sien en bly lewe.
In die verbygaan kan jy my van agter sien. (Eks 33:18-23)

O God, ons kan nie trek sonder U. (Eks 33:15, 34:8)
Ek is barmhartig, genadig, vol liefde en trou,
maar Ek straf die sonde as jy my wette nie hou! (Eks 34:6)
God het die verbond toe weer hernu. (Eks 34:10)

Moses kom toe van die berg af terug:
Van God se heerlikheid blink sy gesig.
Vir Moses se gesig wat skyn was die volk bang
en daarom het hy ‘n doek daarom gehang. (Eks 34:29-35)

As die bediening van die wet so kon wees,
hoeveel te meer die bediening van die Gees! (II Kor 3:7-8)
Eers as jy weergebore word sal die sluier lig
dan sien jy God se heerlikheid met ‘n onbedekte gesig. (II Kor 3:15-18)

Laat ek U só sien!

Verbondsvoorwaardes

with No Comments

Ek is die Here jou God.
Ek het jou uit Egipte gelei
en so van jou slaweband bevry.
Hier is dan nou my gebod: (Eks 20:2)

Die samevatting van die wet
is dat jy liefde vir God het
en dat jou hele bestaan
oor liefde tot jou naaste gaan. (Mat 22:37-40)

Omdat jy uit genade deel in dié verbond het,
lewe dan volgens die bepalings van die wet,
sodat jy eerbied betoon aan jou Heer.
Aan God se naam kom toe alle eer! (Deut 28:58)

Die wet het gehoorsaamheid gevra,
maar jy was nie daaraan getrou,
daarom oordeel God jou nou.
Die straf vir jou sonde moet jy dra! (Rom 3:19-20, Gal 2:16)

Vergewe my God, het jy gevra?
Christus het die straf vir jou gedra!
Hy het jou uit die slaweband bevry.
Van al die skuld is jy nou vry! (Rom 8:2-3, Rom 10:4)?

Ja, deur hierdie wet
kan jy jouself nie red.
God het jou in Sy liefde omvou
nou wil jy dit uit dankbaarheid hou. (Deut 6:4-5)

Die verbond by Sinai

with No Comments

Gaan die wonders van die verlede na:
Op arendsvlerke het Ek jou gedra!
Die hele aarde behoort aan My
so het ek julle ook as volk gekry (Eks 19:4-5).

As julle My verbondsvoorwaardes lees
en in gehoorsaamheid My verbond hou
en in alle omstandighede op My vertrou,
dan sal Ek julle Koning en God wees! (Eks 19:6).

Voor Ek na julle kom is dit gepas:
Julle moet julle reinig en klere was.
Moenie eers aan my berg raak
anders word jul doodgemaak! (Eks 19:10-12).

God se verskyning was ‘n gesig
met donderslae, vuur en weerlig.
Die volk het nederig gebewe
want die Verbondsgod lewe! (Eks 19:16-19).

Heilig, heilig is die leërskare se matige Heer:
Die hele aarde is vol van sy heerlikheid en eer! (Jes 6:3, 1983 en 1953)
Die gans andere – daar is niemand soos Hy!
En tog maak Hy bemoeienis met my:

Met bloed het U die verbond beseël,
nou kan ek ook daarin kan deel! (Mat 26:28).
Uit dankbaarheid wil ek U wette hou
en met vreugde net op U vertrou.

Delegeer en prioritiseer

with No Comments

Jetro het gou opgemerkJetro het gou opgemerk
dat Moses hom dood werk.
Jy moet leer om te delegeer
en jou dinge te prioritiseer.

Kry vir jou ‘n struktuur
om kleiner sake te bestuur.
Jy kan hulle dan leer wat is God se wil
in plaas dat kleiner dinge jou dag vul!

Wat is dit wat jou keer
om God se sake te prioritiseer?
Dis die dinge wat jy moet delegeer
sodat jy kan fokus op jou Heer!

Kos en water

with No Comments

Deur die barre woestyn trek die volk
onder die beskerming van die wolk.
Die pad is hard, warm en swaar.
Hul kos en water was gou al klaar.

In Egipte was daar vleispotte en koring gerf –
nou gaan ons van honger in die woestyn sterf! (Eks 16:2-3)
Môre sal julle die heerlikheid van die Here sien
met kos uit die hemel wat julle nie verdien. (Eks 16:7, 1953)

Die aand het kwartels in die kamp kom sit
en die oggend manna, soos die ryp se wit. (Eks 16:13-14)
Elke dag kon hulle net genoeg vir ‘n dag vergaar,
maar op die sesde dag moes hulle dubbeld opgaar. (Eks 16:4-5)

Toe die volk dors word, verwyt hul hom:
Waarom moet ons van dors omkom? (Ek 17:3)
Elke droë mond het hier verstom:
God het water uit ‘n rots laat kom! (Eks 17:6)

As ek so deur die woestyntog swoeg,
voel ek so honger, dors en moeg…
In sulke tye wil my eie begeertes my dryf
Dis hoekom U die verhaal vir mý ook skryf! (I Kor 10:1-6)

U is die Brood wat lewe gee,
voed U my elke dag daarmee. (Joh 6:35,51)
Ek vra dat U die Heilige Gees sal skink
dat ek die lewende water kan drink. (Joh 7:37-39)

Jesus sê vir jou: Ek wil hê jy moet weet,
wie My bloed drink en My liggaam eet
sal op die laaste dag opstaan
en vir ewig na die My toe gaan! (Joh 6:53-54)

Bewaar in die swaar

with No Comments

Die Here het hul beskut met ‘n wolk in die dag
en lig gegee met vuur in die nag.
Met brood uit die hemel is hul versadig
en met water uit ‘n rots begenadig. (Ps 105:39-41)

Deur die woestyn kon hulle op Hom vertrou
want Hy het sy beloftes gehou.
Geen volk kon die inname keer,
doen daarom Sy wil en prys die Heer. (Ps 105:44-45)

In jou woestyntog moet jy ook onthou:
God is aan sy beloftes getrou.
Hy sal jou vat na die beloofde land:
Hou uit dankbaarheid sy gebooie in stand!

1 2 3