God gee opdragte deur heidense konings

with No Comments

Koning Kores van Persië het die uitspraak gegee:
Die Here die God van die hemel, aarde en see
het al die koninkryke van die aarde aan my gegee.
Sy volk mag terugkeer, en vat tempelskatte mee.
Mense daar moet gee: silwer, goud en vee.
Vat dit alles en gaan bou julle tempel daarmee. (Esra 1:1-4)

In koning Darius se proklomasie het gestaan:
Laat die werk aan die tempel ongehinderd voortgaan
Laat hulle die tempel bou waar hy moet staan
Dra vir hulle koring, sout, wyn en olie aan
Doen dit elke dag, sonder om een oor te slaan
Miskien sien hulle God ons genadig aan. (Esra 6:7-10)

In Koning Atastarta se opdrag het gestaan
dat die wetsgeleerde Ester na Jerusalem moet gaan.
Esra het hom toegewy aan die wet van die Heer
en wou dit in praktyk toepas en die volk dit leer.
Esra, jy moet regeerders en regsters gaan aanstel
en die wet van God as maatstaf daar gaan instel.

Die volk herbou die tempel (Esra 3-4, Hag 1-2)

with No Comments

Saam met die fondamente was daar ‘n gejuig:
Dit het van God se getrouheid getuig.

Die nie-Israeliete het probeer keer
en die bouwerk met omkopery versteur.
Die volk het hul eie huise begin bou,
in plaas van eerste op God te vertrou.

Neem ter harte wat met jul gebeur:
Julle het ‘n groot oes verwag,
maar kry ‘n misoes elke slag.
Kry hout en bou My huis tot my eer!

Skep moed, skep moed:
Begin werk met spoed.
Ek staan julle by.
Die werk is vir My.

Waarom is julle bang, so benoud?
Aan My behoort al die silwer en goud.
As ek My mag aan die nasies wys
Bring hulle hulle skatte na My huis!

Pasop vir dwaalleer – Hy kom weer! (II Pet 2 en 3)

with No Comments

Pasop vir die vals profeet,
wat maak asof hulle alles weet.
Hulle bring verderflike dwaalleer
en so verloën hulle die Heer (II Pet 2:1)

Die Here weet om dié wat Hom dien
Met hul beporoewings deur te sien,
maar die oordeelsdag se kaf
is die goddeloses se straf. (II Pet 2:9)

Hulle verlustig hulle om partytjie te hou.
Hulle praat lasterlik en is ontrou.
As jy saam met hulle begin eet,
gaan hulle jou verlei, moet jy weet! (II pet 2:12-14,18,19)

In die laaste dae sal mense verskyn
en hulle sal spottend sê van Hom:
Hy sal nie weer hierheen kom,
ons voorgeslagte het dan al verdwyn… (II Pet 3:4)

God het deur Sy woord die water laat ontstaan
en deur water het hy dit ook laat vergaan.
Maar die hemel en aarde is bestem vir vuur,
vir die goddelose in die oordeelsuur. (II Pet 3:5-7)

Een dag is vir My soos duisend jaar,
en duisend is weer vir My vinnig klaar.
Ek stel nie My belofte uit,
ek gee joú geduldig nog bietjie tyd! (II Pet 3:8-9)

Die Here sal kom soos ‘n dief in die nag:
Leef asof jy Hom enige oomblik verwag. (II Pet 3:11-13)
Beskou die geduld wat die Here met jou het,
as sy geleentheid om ook jou te red! (II Pet 3:15)

Geloofsgroei (II Petrus 1:1-11).

with No Comments

Sy krag het ons alles gegee om te wen.
Dié gawes kom deurdat ons Hom ken.
Daardeur kan ons die verderf ontvlug
en kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4)

Daarom, werp alles in die stryd
om jou geloof te verryk met deugsaamheid.
Ook met kennis en selfbeersing,
dan selfbeheersing met volharding
en volharding met godsvrug.
daarna bring dit dan liefde terug. (II Pet 1:5-7)

As julle dit alles besit en dit word meer,
sal julle met ywer en vrug van Jesus leer.
Iemand wat dit nie sy eie maak is kort van sig:
Hy vergeet dat hy van sonde gereinig is… (II Pet 1:8-9)

Probeer daarom met jou lewe bewys:
God het jou verkies en geroep na Sy huis
waar jy feestelike toegang sal kry
en in Christus se koninkryk sal bly. (II Pet 1:10-11)

Vreemdeling vreudge

with No Comments

Van Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus.
aan uitverkore vreemdelinge wat reg oor die wêreld is. (I Pet 1:1)

Soos God die Vader dit vooraf bestem het (wat ‘n wonder!)
het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder
om aan Hom gehoorsaam te wees (met alles wat jy is!)
en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. (I Pet 1:2a)

Vir julle is my opregte bede:
‘n Oorvloed van genade en vrede! (I Pet 1:2b)

Aan God, die Vader van ons Heer.
Jesus Christus, kom toe al die eer!
In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe gegee
deur die opstanding van Jesus Christus bring hy dit mee. ( I Pet 1:3)

Hierin is ons lewende hoop nou:
‘n Onverwelklike erfenis
wat onverganklik en onbesmet is.
Dít word in die hemel vir julle in bewaring gehou (I Pet 1:4)

En omdat julle glo, weet julle ook nou:
Aan die einde van die tyd word geopenbaar
die saligheid wat vir julle wag daar.
Tot dan word julle deur die krag van God in bewaring gehou (I Pet 1:5)

Hieroor moet julle, julle verheug en God loof
selfs as allerhande beproewings julle raak
en julle word vir ‘n kort tydjie daardeur bedroef gemaak.
So toets Hy die egtheid van julle geloof.
Sodat dit waardig sal wees die lof heerlikheid en eer
by die wederkoms van Jesus Christus, ons Heer. (I Pet 1:6-7)

Julle het God lief al het jul Hom nie gesien.
Sy doel is saligheid al het jul dit nie verdien!
Deur te glo deel jul nou reeds in Hom:
Dis waar julle blydskap vanaf kom. (I Pet 1:8-9)

Die profete het verkondig dat jul genade sou kry
en deur die Gees geprofeteer dat Christus sou ly.
Hulle het probeer naspeur wanneer is daardie uur
dis nou bekend gemaak deur die Gees uit die hemel gestuur. (I Pet 1:10-12)

Weet in al jou swaarkry en pyn,
God is en bly soewerein.
Dit sal lei tot ‘n meer heilige lewe
een waarin jy alle eer aan God gewe.

Van klip na vlees

with No Comments

Die leiers van Juda het voor my gesit
toe neem die mag van die Here my in besit.
Ek het deur die lug na Jerusalem gegaan
en voor die afgodsbeeld gestaan. (Eseg 8:1-4)

Ek moes die voorhof muur afbreek
om te sien wat die leiers wegsteek.
Daar het hulle afskuwelike gode gedien,
want hulle dink God kan dit nie sien… (Eseg 8:7-13)

Daar was geen agting meer vir God’s gebod:
Vrouens het gehuil oor die vrugbaarheidsgod.
‘n Stuk of vyf en twintig man in getal,
het in aanbidding voor die songod neergeval. (Eseg 8:14-16)

Sien jy hoe die volk my tart?
Al roep hulle ook hoe hard
sal Ek hulle nie hoor,
as die vyand hul vermoor… (Eseg 8:17-18)

Die straf is naby vir die stad!
Jy moet jou skrywersakkie vat
en voorkoppe merk van die wat kla
oor hoe afskuwelik die volk hul gedra.
Vir hulle wat vir die sonde grief
het Ek nog innig lief! (Eseg 9:1-4)

Gaan agter hom aan
om die res dood te slaan.
Begin by die heiligdom –
jonges en ook dié in ouderdom.
Moet hulle nie jammer kry,
want hierde opdrag kom van My! (Eseg 9:5-6)

Die oorblyfsel is nie hulle wat in Jerusalem bly.
Nee, dis die gelowiges, al is hulle versprei.
Al is hulle ver, het Ek self hulle heiligdom gebly,
Ek gaan hulle vergader en hul sal die land terugkry. (Eseg 11:15-17)

Ek sal hulle ‘n ander hart gee
en ook ‘n nuwe gees daarmee.
Hulle sal volgens my voorskrifte leef
en na al my bepalings streef.

Hulle sal My volk wees
en Ek sal hulle God wees.
Ja, ‘n kliphart sal nie meer daar wees,
maar ‘n warm hart – een van vlees. (Eseg 11:19-20)

Met ‘n hartverskeurende daad
het God Sy tempel en stad verlaat…
Al het hierdie gesig my so ontstel,
moes ek dit vir die ballinge gaan vertel. (Eseg 11:22-25)

Die lewegewende water

with No Comments

Esegiël is weggevoer om te vertolk
God se wonderlike plan vir Sy volk.
Op die dag om Pasga voor te berei
het hy hierdie visioen gekry. (Eseg 40 :1-4)

In my vorige visioen was God se daad
om die tempel, Sy woning, te verlaat… (Eseg 11:23).
By die oospoort van die tempel val ek neer,
dit was gevul met die teenwoordigheid van die Heer! (Eseg 43:5)

Mens, hierdie is die plek van My troon,
waar Ek tussen My mense woon,
maar moenie weer naby My tempel bou
en julle moet julle van afgode weerhou. (Eseg 43:6-9)

By die tempeldrumpel se oostekant
het water gesyfer uit die sand.
Vyfonderd meter weg was dit enkeldiep.
Nog vyfhonderd meter verder kniediep.
Nog vyfhonderd verder was dit by my heup.
Vyfhonderd verder en dit het my weggesleep. (Eseg 47:1-5)

Die water het alles laat lewe:
Die Dooie see het van vis gebewe!
Vissers sal daar nette droog maak,
die blare sal mense gesond maak. (Eseg 47:6-12)

Elke maand sal die vrugtebome bot,
want die water se oorsprong is van God. (Eseg 47:12)
In Openbaring sien ons die beeld weer,
wat moet hierdie visioen ons leer? (Op 22:1-2)

Ons kan meer hieroor lees
as Jesus leer by die huttefees:

Elkeen wat gewone water drink
sal weer vir sy dors moet skink,
maar die water wat Ek hom gee
bring borrelend die ewige lewe mee. (Joh 4:13-14)

Jesus sê verder: As jy dors het kom na Hom,
stromende water sal uit jou binneste kom!
Hiermee het hy verwys na die Gees,
want as jy glo sal Hy binne jou wees! (Joh 7:37-39)

Na die uitsorting van die Gees
was dit presies so gewees.
Die evangelie het meer en meer versprei
en oral het mense die ewige lewe verkry.

Die visioen eindig waar Esegiël ‘n stad gewaar.
Die naam daarvan: Die Here is daar!
Die ballinge, gebroke en broos
ontvang so ‘n ongelooflike troos…

Maar jy moet nog verder lees:
Jy sélf is die tempel van die Gees.
Jy is gekoop en die prys is betaal (I Kor 6:19)
God sal jou beslis kom haal!
Laat die lewende water uit jou loop
sodat meer en meer hul daarin doop.

Ja, Hy sal ons God wees
en ons sal Sy volk wees.
God se woonplek is by die mens –
vir wat meer kan jy wens? (Op 21:3).

Sy Naam ter eer

with No Comments

Verkondig aan die berge van Israel My woord:
Julle is verneder, geplunder en sonder boord.
Edom het met genot alles vir hulself gebuit,
Ek haal My gloeiende woede op hulle uit. (Eseg 36:3-7)

Ek sal julle weer versorg en beplant.
Ek sal My volk terugbring na die land.
As ek die puinhope herbou,
sal julle my as Here onthou. (Eseg 36:8-12)

Mense opvreet? Nee, nie weer!
Bewoners afskud? Nee, nie weer!
Vernedering aanhoor? Nee, nie weer!
My beloftes is blywend, sê die Heer. (Eseg 36:13-15)

Hulle het die land verontreinig, sê die Heer.
Hulle is onrein soos ‘n vrou wat menstrueer,
As straf het My toorn oor hulle losgebreek:
Hulle is uitmekaar gejaag soos Ek My wreek. (Eseg 36:16-19)

Ek is begaan oor My heilige Naam, sê die Heer.
Wat die nasies van julle sien het My Naam onteer.
As Ek (nie ter wille van julle!) optree, sal hulle leer
Ek is heilig, ja, Ek is die enigste Heer! (Eseg 36:20-23)

Ter wille van My Naam se saak,
sal Ek julle bymekaar kom maak.
Vóór dit was Ek julle met water rein,
sodat julle sondes kan verdwyn. (Eseg 36:24-25)

En só sal julle nuwe harte wees:
Nie van klip, maar een van vlees.
Ek gee julle My Heilige Gees,
en Ek sal julle God dan wees. (Eseg 36:26-28)

Ek sal julle ryklik seën
met vrugte en milde reën.
Dan sal julle julle sonde onthou
en julle skaam en daaroor berou. (Eseg 36:29-32)

As ek julle reinig en alles word net meer,
sal die nasies sien: Ek is die Heer!
As die stede opvul sal julle leer:
Ek is julle God, die enigste Heer! (Eseg 36:29-32)

En jy, wat nou hier lees,
ook in jóú hart is Sy Gees.
Ten spyte van jou lewe,
het Hy jou sonde vergewe.
Gee Sy heilge Naam die eer,
want Hy is die enigste Heer!

Die Goeie Herder

with No Comments

Mens tree op as profeet,
sodat die herders weet:
Julle herders moes na my kleinvee kyk,
maar julle het net julself verryk. (Eseg 34:1-2)

Julle moes die swakkes dra,
dokter, dié wat van siekte kla.
Hul wonde toedraai in ‘n doek
en die wat verdwaal het gaan soek. (Eseg 34:3-4)

Maar julle het wreed en hard regeer!
Ek moes jul verstrooi, sê die Heer…
Die kleinvee was herderloos
‘n prooi vir roofdiere, so broos. (Eseg 34:4b-5)

Hulle het herderloos rondgedwaal,
daarom gaan julle, herders, betaal!
Julle eet My kleinvee as jul vleis:
Ek sal elkeen van julle terug eis! (Eseg 34:6-10)

Ek sal my kleinvee in verstrooing raaksien.
Ek sal hulle soek en na hulle omsien.
Ek sal hulle red uit die vyand se hand
en terugbring na die beloofde land. (Eseg 34:11-13)

Hulle sal rustig herkou en wei,
want hulle sal My as Herder kry.
Ek sal die soek wat wegdwaal
en hulle genees van elke kwaal. (Eseg 34:14-16)

Party van julle het die beste gras afgewei
en die weiding vertrap wat toe oorbly.
Julle het skoon water gedrink by die kuil,
maar wat oorbly het julle vervuil. (Eseg 34:17-18)

Van my ander kleinvee kry dus swaar –
Ek gaan regverdig oordeel tussen vet en maer.
Julle wat so met julle koppe stamp,
vir julle wag daar weer ‘n ramp… (Eseg 34:19-22)

Ek wil van my dienaar Dawid vertel
wat Ek vir julle as Herder aan sal stel.
Hy sal oor julle regeer
en Ek is God, julle Heer. (Eseg 34:23-24)

Ek sal vir julle die verbond van vrede bring –
Geen roofdier sal die land binnedring!
Rondom My heuwel bring ek voorspoed:
Grond met opbrengs en vrugte in oorvloed. (Eseg 34:26-27)

Liewe leser, jy moet onthou:
Hierdie belofte geld ook vir jou!
Die Lam is op die troon
waar jy vir ewig sal woon.

Hy het jou van swaakry bevry –
Honger en dors sal jy nie meer kry.
Jou Herder sal jou na die lewenswater lei.
Ja, Hy wat op die troon sit sal by jou bly! (Op 7:14-17).

1 2 3 4 33