Tiatira – doen meer en regeer

with No Comments

Christus word bekend gestel,
Die Seun van God se oë van vuur,
voete blink soos geelkoper, duur.

Iets meer word van stad vertel.
Berge en riviere help nie keer,
dat die vyand die stad beleer.
Onsekerheid kom dus voor.
Mooi kopergoed daar bekoor.

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Die valsheid wat hul daar beweer
is dat deelname jul van Satan leer

Hy prys hul vir wat is reg.
Ek weet dat jul meer doen as tevore
Liefde, geloof en diens is nie verlore.

Hy wys wat doen hul sleg.
Wat hier teen julle staan:
Julle het Isebel laat begaan.
‘n Valse profetes is sy,
wat na onsedelikheid verlei.

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Ek kan begeertes en gedagtes hoor!
Isebel gee ek aan ‘n siekbed oor
en almal deur haar verlei en bekoor
sal ook hul gesondheid verloor.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Hou vas aan wat jul het
tot Ek eendag kom red.

en beloftes wat Hy vervul.
Elkeen wat die oorwinning behaal,
sal ek met mag en gesag betaal.
Hy sal met ‘n ystersepter regeer
Ek gee hom die môrester weer.

Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.

Pergamum – onsedelikheid bestry, toegang verkry.

with No Comments

Christus word bekend gestel,
Wie hierdie boodskap bring is Hy:
‘n Swaard wat aan twee kante sny.

Iets meer word van stad vertel.
Die stad bo op ‘n heuwel van rots
dis Asië se hoofstad, hul trots.
‘n Tempel vir die god wat genees
‘n Biblioteek vir almal wat lees.

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Ek ken die plek waar julle bly:
Antipas het tot die dood gely.
Daar in die stad waar julle woon,
sien mens duidelik Satan se troon

Hy prys hul vir wat is reg.
Julle het die geloof in my nie afgesweer
Al kon jul die swaarky daar nie keer.

Hy wys wat doen hul sleg.
Bileam se onsedelikheidsleer
Het jul nie met tug gekeer.

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Bekeer jul van Nikolaiete daar rond.
Jul moet ook die afgodsvleis vermy
Anders gaan ek die mense bestry
met die skerp swaard van My mond.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.

en beloftes wat Hy vervul.
Elkeen wat die oorwinning behaal,
kan die verborge manna kom haal.
‘n Wit klippe met ‘n nuwe naam,
kry jy vir toegang daarmee saam.

Smirna – getrou tot die dood.

with No Comments

Christus word bekend gestel,
Oor lewe en dood het Ek alle mag:
die Eerste en Laaste van alle dag.

Iets meer word van stad vertel.
Van die heuwel Pagos tot die see,
is die pragtige hawestad geleë.
Die handelstad was baie ryk –
tempels van gode het daar gepryk.

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Ek ken die verdrukking en die swaar:
Moenie bang wees vir lyding daar.
Die kwaadstokery gaan net voort.
Dis mense wat aan Satan behoort.

Hy prys hul vir wat is reg.
Die gemeente is verdruk in armte,
maar hul rykdom is hul warmte.

Hy wys wat doen hul sleg.
Vermaning in die brief is weg –
hierdie gemeente doen alles reg!

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Ek weet vervolging maak jul broos.
Dit sal kort wees, is die troos.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Bly net heeltyd getrou
tot die dood jul omvou.

Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.

en beloftes wat Hy vervul.
Wie oorwin sal die lewenskroon verkry.
en verseker die tweede dood vermy!

Efese – eerste liefde verlaat.

with No Comments

Christus word bekend gestel,
Met sewe sterre in Sy regterhand,
hou hy die lampe aan die brand.
Al verkondig baie ‘n valse leer
maak Christus sy kerk net meer.

Iets meer word van stad vertel.
Dié stad koop en maak goed.
Hawestad – ryk in voorspoed.
Tempel van Artemis uit steen.
Onsedelikheid was algemeen.

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
God sien die Nikolaiete se leer.
Bileam se navolgers word meer.
Deelname aan heidense fees
van onsedelikheid die gees.

Hy prys hul vir wat is reg.
Volharding en onvermoeide arbeid.
Werk vir die Here met ywer – voluit,
ja, sonder moeg word en kla.
Kan die sleg mense nie verdra.

Hy wys wat doen hul sleg.
Julle moet dringend hieroor besin:
My nie meer lief soos in die begin!
Tug sonder liefde gaan nie baat.
Jul het jul eerste liefde verlaat.

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
As jul nie na die eerste liefde terugkeer
gaan jul die lamp sy staanplek verbeur.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Julle moet jul bekeer!
Soek die liefde weer.

Elkeen wat hierdie hoor,
moet luister met die oor,
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.

en beloftes wat Hy vervul.
Die boom van die lewe is jul spys
wat daar staan in God se paradys!

Die sewe gemeentes

with No Comments

Sewe lampe se lig het geskyn.
Party sin het al amper verdwyn…
Die lampe is gemeentes van alle tyd.
Ja, ook vandag vir ons, in ons stryd.

Christus word bekend gestel,
Iets meer word van stad vertel.
God sien die druk, die swaar
maar ook wat die lig is daar.

Hy prys hul vir wat is reg.
Hy wys wat doen hul sleg.
Hy waarsku of Hy vertroos
die verkeerde en die broos.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
en beloftes wat Hy vervul.

Ja, vir Hom die ewig lewende,
moet ons bely al bewende:
Ons lig skyn ook nie meer sterk.
Ons raak verstrengel in ons werk.

Hy ken ons pyn en druk –
Ons moet net wakker skrik.
Hy het die ewige lewe beloof.
Laat jou lig skyn in geloof!

Die Boom van die lewe

with No Comments

Vir die vrou het God gesê:
Jy sal met pyn kinders hê.
Na jou man sal jy smag,
maar oor jou het hy mag. (Gen 3:16)

Adam, omdat jy jou eie eer soek,
is die aarde deur jou toedoen vervloek.
Net deur harde werk sal jy eet,
jou einde is stof, moet jy weet. (Gen 3:17-18)

God het vir hulle velklere gemaak
en die toegang tot Eden bewaak.
Hulle is weggehou van die boom van die lewe…
Sou God, uit genade, hulle vergewe? (Gen 3:20-24)

Kain en Abel:
Dood is nie meer ‘n fabel.
Set:
Wys dat God genade het!

Deur Lasarus se siekte sal julle God se heerlikheid sien
en Jesus sal daardeur die eer van die mense verdien. (Joh 11:4)
Wie in My glo, sal lewe, selfs as hy sterwe.
As jy dit glo sal jy die ewige lewe beërwe: (Joh 11:25-26)

Die wat glo sien die heerlikheid van die Heer, (Joh 11:40)
Lasarus kom uit! En hy lewe toe weer…
Ek is die weg na die boom van die lewe,
net deur My sal die Vader jou vergewe. (Joh 14:6)

Efese kry ‘n waarskuwing wat my laat bewe,
met ‘n belofte: Kom na die Boom van die lewe. (Op 2:1-7)
Skoon wit klere wys ek is vergewe.
en mag eet van die boom van die lewe! (Op 22:14)

1 2