Jakob se seën (Gen 49)

with No Comments

Kom my seuns, ek wil julle leer
wat met julle nageslagte gaan gebeur. (:1)

Ruben, toonbeeld van my krag,
jy is die oudste en het gesag.
Jy verloor jou leierskap nou,
oor jou vergrype met my vrou. (:2-3)

Simeon en Levi altyd reg vir geweld.
Julle nageslag sal dit ontgeld!
Julle het koelbloedig vermoor,
vespreiding tussen die stamme lê voor. (:6-7)

Juda, jou broers sal jou eer.
Jy sal heers en aanhou regeer,
totdat die heerser, Silo, kom
met sy koningskleed rondom Hom! (:8-12)

Sebulon al is jy die tiende seun,
kom nou hier vir jou seën:
By die skepe op die strand,
dit is jou stukkie land. (:13)

Issaskar het tussen die saalsakke gaan lê
en wou graag die mooi landstreek hê.
Daarvoor was hy bereid
om in te gee vir dwangarbeid. (:14-15)

Dan sal die reg beheer,
maar is ‘n slang oppad daarheen.
Hy pik die perd in sy hak se skeen.
“Ek wag dat U red, o Heer!” (:16-18)

As ‘n bende Gad wil verslaan,
val hy hulle van agter af aan. (:19)

Aser eet ryk kos
Ja, hy eet koningskos. (:20)

Naftali het ‘n mooi nageslag,
soos ‘n takbok wat vry loop in die dag. (:21)

Josef is ‘n boom wat vrugte dra.
Die vyand se boog misluk elke keer,
want hy word beskerm deur die Heer.
Sy broers sal sy leierskap verdra. (:22-26)

Vir Benjamin is hulle bang
in die aand sal hy sy prooi vang.
Ja, soos ‘n wolf wat verskeur,
sal hy sy prooi soggens verteer. (:27)

God het die twaalf stamme gebruik
om sy evangelie my te laat bereik.
Daarom sal ek ook voor Sy troon staan
as deel van die volk met wit klere aan! (Op 7:9)

Josef die koning: God se plan

with No Comments

Toe Josef sy broers se buiging gewaar,
het hy besef sy kinder drome word waar. (Gen 45,6-9)
As kind het hy ons om genade gesmeek
nou word sy dood op ons gewreek! (Gen 45:21-22)

Ek is julle broer wat julle as slaaf verkoop het
God het my vooruit gestuur om lewens te red! (Gen 45:5)
God het my aangestel om te regeer
om ons volk se uitwissing te keer. (Gen 45:7-8)

Julle moet nie voor my buig:
Ek is nie God, het hy getuig.
Moenie bang wees vir my:
God wou ons aan die lewe laat bly. (Gen 50:19-20)

Dankie dat U alles ten goede laat werk
Ja, dat hierdie swaarkry my versterk.
Dankie dat ek kan weet U sal my red.
Ja, dat U ‘n ewige verlossingsplan het!

Josef die tronkvoël: Aan God die eer

with No Comments

In die tronk het God Josef sy troue liefde laat ondervind.
Die gevolg? Die tronkbewaarder was hom goedgesind. (Gen 39:20-22)

Skinker en bakker, hoekom lyk julle so bedruk?
Vreemde drome het ons vannag geruk…
Die drome beteken God gaan dinge laat gebeur:
Goed en sleg en julle kan dit nie keer! (Gen 40:6-7)

Ek het gedroom van sewe vet koeie wat wei
Sewe maer koeie het hulle kom vreet in die vlei! (Gen 40:18-20)
Geen raadgewer kon die droom uitlê,
want God wou deur Josef iets sê:

Deur u droom wil God hê u moet verstaan:
Na oorvleed breek ‘n sewe jaar droogte aan. (Gen 40:28-30)
Bêre in skure u graan,
dan sal u mense nie vergaan. (Gen 40:35-36)

Ek gaan jou die onderkoning maak,
my land se regering is nou jou taak.
Al my onderdane sal buig en jou eer! (Gen 41:39-44)
Nee, o koning, alle eer aan my Heer. (Gen 41:16)

Nie aan ons nie, o Heer,
maar aan U kom al die eer.
Wat U wil, dit doen U nou.
U bewys U liefde en trou: (Ps 115:1-3)

Nederig op ‘n donkie het Jesus gereis:
“Ons wil die Koningseun van Dawid prys!
Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!
Selfs in die hoogste hemel prys ons Hom!” (Mat 21:5-9)

Josef die slaaf: God by ons

with No Comments

Potifar het hom oor God se teenwoordigheid verstom. (Gen 39:3).
Ook met Josef in die tronk kon almal sien: God is by hom. (Gen 39:21).
In die Ou Testament is dit ‘n goue draad:
God was by sy mense in elke daad. (Jos 1:9; II Sam 7:9; II Kon 6:16; II Kon 6:16)

Vir Josua: Neem in die land Kanaän
Wees sterk want Ek is by jou oral waar jy gaan (Jos 1:9)
Vir Dawid: Ek wil hê jy moet verstaan
Deur my teenwoordigheid het jy die vyand verslaan. (II Sam 7:9)

Benoud roep hy uit: Ons stad is beleër!
Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer…
Here, open sy oë dat kan sien in hierdie uur.
Die berge rondom was vol strydwaens van vuur!

Hoe kan ek wegvlug van Hom?
Hoe kan ek U teenwoordighed ontkom?
Al probeer ek vlug van oos na wes,
U teenwoordigheid gee nie bes. (Ps 139:7-10)

Imannuel is gebore:
Ek is nie meer verlore! (Mat 1:23)
Ek is gevul met U Gees:
U sal altyd by my wees. (Joh 14:16-17)

Aan My is alle mag in hemel en op aarde gegee
Doop en deel al die nasies dié vreugde mee
Maak dissipels wat getuig van Hom:
Hy is by julle tot die voleinding kom! (Mat 28:18-20)

Eendag sal daar nie meer ‘n son wees,
maar selfs dan hoef julle nie te vrees,
want Jesus se teenwoordigheid is die lig
en die heerlikheid van God sal alles verlig! (Op 21:22-23).

Josef, die seun

with No Comments

Josef het stories aangedra
en sy pa se mooi kleed gedra.
“Ek droom julle gerwe buig voor my.”
En so het hul ‘n afkeer in hom gekry. (Gen 37:3-7)

Eers wou hulle hom dood maak,
maar toe eerder ‘n slaaf laat raak.
“Pa, dis Jakob se bloedbevlekte kleed!”
“Vir ewig sal ek treur, moet jul weet.” (Gen 37:31-34)

Ek is die Koning van bo.
Sy broers het Hom nie geglo. (Joh 7:5-7)
In plaas van dat hulle daarby baat,
het Sy eie volk Hom gehaat. (Hand 7:51-52)

Dis My geliefde Seun, moet julle weet. (Mark 1:11)
Ek self het Hom ‘n slaaf laat heet. (Fil 2:7)
Hierdie is Sy bloedbevlekte kleed: (Luk 23:34)
Oor Sy dood treur Ek, moet jul weet. (Mark 12:6)

Ek het Hom egter verhef tot die hoogste eer
Elke tong sal erken: “Jesus Christus is die Heer!”
As Hy dus weer kom om ons te vergader,
is dit alles tot eer van God die vader. (Fil 2:9-11)

Van slaaf na koning

with No Comments

Die stamvaders het Josef as slaaf verkoop
met geboeide voete het hy na Egipte geloop.
Op daardie stadium het hy nog nie verstaan
dat dit oor die voortbestaan van God se volk sou gaan. (Ps 105:16-17, Hand 7:9)

In al die swaar was God altyd daar (Hand 7:9)
en so is Sy drome aan Josef bewaar.
Josef het die toets deurstaan
en so deur al die beproewings gegaan. (Ps 105:19)

Deur God gee Josef aan die Faroao raad.
As heerser oor baie volke is hy vrygelaat.
Hy het as hoof van die koninklike huis gesit
met gesag oor alles wat die koning besit. (Ps 105:20-21)

So het God Josef se geloof laat groei:
Van geliefde seun na slaaf geboei,
daarna om as koning te regeer
en deur dit alles God te eer. (Gen 41:16)

Kanaän spring toe ook nie die hongersnood vry
en die voorvaders kon nerens kos meer kry.
Vir hulp moes hulle na Egipte gaan
en voor Josef vir koring gaan staan. (Hand 7:11-12)

Moenie bang wees vir wat julle gedoen het:
God het my vooruitgestuur om lewens te red. (Gen 45:5)
God het met Sy volk ‘n verbond aangegaan
en deur hierdie gebeure sorg hy vir hul voortbestaan.

So het Israel na Egipte gekom,
ook daar het God se seën verstom:
Die Here het die volk vrugbaar gemaak
en hulle het meer as die Egiptenare geraak! (Ps 105:23-24)

Dieselfde siklus is weer deur God beskik:
Israel is as slawe in Egipte onderdruk.
Hy stuur toe Moses om hulle te red
omdat hy ‘n verbond met hulle het. (Ps 10:25-26, Hand 7:18-19)

Die siklus gebeur toe ‘n derde keer:
As slaaf het Jesus na die aarde gekeer
en dít vir sy volk se voortbestaan.
As koning het hy na die hemel opgegaan. (I Pet 1:11)

God wil ook dat ek die toets deurstaan
as ek deur al die beproewings gegaan. (I Pet 1:5-7)
Wat Hy wil hê ek moet verstaan,
is dit ek ook in hierdie verbond staan.

Deur Jesus Christus is ek ook bevry
uit die voetboeie van sondeslawerny. (I Pet 1:3-4)
Daarom leef ek nou dankbaar bly
sodat God alle eer in my lewe kry. (I Pet 1:8-9)

Lea en Tamar

with No Comments

Na sewe jaar sou Jakob Ragel kry,
maar dis toe Lea aan sy sy.
Sy was nie die mooiste vrou
maar deur haar loop God se trou. (Gen 29)

Juda is nie die oudste seun,
maar Hy kry die die beste seën. (Gen 49)
Tamar vermom haar soos ’n prostituut
maar deur hulle nageslag word alles nuut. (Gen 38)

Deur hulle geslag se lyn
het alle sonde verdwyn.
Nou is ons nie meer verlore
want deur hulle is Jesus gebore! (Gen 49:8, Mat 1:3)

As mens aan die kruis het Sy krag hom begewe…
Deur God se krag het Hy weer begin lewe. (II Kor 13:4)
Sy krag begin eers in jou werk
as jy besef jy is nie sterk. (II Kor 12:9-10)

Al is jy nie so mooi
en van jou dade rooi,
deur jou wil God ook werk
in die opbou van sy kerk!

’n Nuwe naam

with No Comments

Oppad terug na sy land
op die Jabbok se rand,
het Jakob met God gestry
en Israel as naam verkry. (Gen 32)

Jakob, wat die betekenis van bedriër het,
verander na Israel wat beteken: God red!
Elke sondaar wat vir Sy Naam stry,
sal eendag ook ’n nuwe naam kry! (Op 2:17)

Hoe moet ons verstaan
dat ‘n mens God verslaan?
Maar wat jy moet onthou:
Jesus verneder Hom vir jou:

Dieselfde gesindheid moet in ons wees
wat ons van Jesus Christus lees:
Hy het sy verhewe Godgelyke bestaan
verlaat en is my spykers vasgeslaan. (Fil 2:5-8)

Daarom het God hom vereer
en is sy Naam: Jesus die Heer!
So moet jy ook jou knie buig
en tot eer van God die Vader juig. (Fil 2:9-11)

‘n Volk deur jaloesie

with No Comments

Jakob:
U het gesê ek kan met Ragel trou
toe gee u Lea as my vrou?! (Gen 30:25)

Laban:
Die jongste mag nie voor die oudste trou.
Wag ‘n week dan kry jy Ragel ook as vrou. (Gen 30:26)

Ragel:
Ek is harsteer en broos
want ek is kinderloos. (Gen 29:31)

Jakob:
Ragel is my hart se punt
maar Lea baar my eerste kind… (Gen 29:30,32)

Lea:
Ruben, want God het my smart gesien.
Nou kan ek Jakob se liefde verdien.
Simeon, want die Here hoor:
Jakob trek vir Ragel voor.
Levi is my derde kind:
Dit sal Jakob aan my bind.
Juda, ‘n seun die vierde keer,
daarom prys ek die Heer! (Gen 29:32-35)

Ragel:
Vat Bilha, my slavin as vrou
deur haar gee ek ‘n seun vir jou.
U seuns Naftali en Dan
kom nou van hierdie plan. (Gen 30:3-8)

Lea:
U het my slavin Silpa as vrou gevat
en so kry u die seuns Aser en Gad. (Gen 29:9-13)

Lea:
Vanaand moet u my kom haal
want ek het met appels betaal. (Gen 30:16)
Ek het Isaskar en Sebulon gekry:
Nou sal my man by my bly?

Ragel:
Uiteindelik verwyder God my skande.
Hier lê Josef in my hande. (Gen 30:22-24)
Die twaalfde seun Benjamin oplaas,
nou kan ek die laaste asem uitblaas… (Gen 35:18)

Deur jaloesie en stryd kry Jakob ‘n gesin,
maar God gebruik dit om die volk te begin.
Vir onderlinge liefde was daar nie spasie,
maar die seuns word stamme van die nasie.

Israel het hul rug op God gekeer
maar heidene het hulle bekeer.
Deur jaloesie laat God Israel besin
en kon hulle weer nuut begin. (Rom 11:11-14)

Ons sien in God se gebod
Hy is ‘n jaloerse God,
met die boodskap daarin vir jou:
Hy verwag onverdeelde trou. (Eks 34:14 1953 en 1983).

God het uit liefde jou kom red,
so, laat liefde jou hart kom beset
dat dit nie meer plek vir jaloesie het.
Liefde is die uitvoering van die wet. (Rom 13:10, I Kor 13:4-7, 1953).

Jaloesie maak jou ook soms seer,
maar onthou God is in beheer.
Hou die eindpunt in die oog:
Daar waar Hy die trane afdroog! (Op 21:4)

1 2 3 4 5