Kan iemand my straf wegneem?

with No Comments

Job:
Wie kan sy saak teen God kan wen?
Jy sal nie eers een vraag uit duisend ken!
Hy het die hemel soos ‘n tent gespan
Hy hou die golwe van die see in bedwang. (Job 9:1-13)

Hoe kan ek antwoord as Hy spreek?
Ek sal my Regter om genade smeek.
Al is ek onskuldig in die saak,
my woorde sal my skuldig maak. (Job 9:14-21)

God is nie ‘n mens dat ek die saak teen Hom kon opneem,
was daar maar iemand wat God se straf kon wegneem…
Maar soos sake nou staan,
gaan God se vernietiging aan… (Job 9:22-35)

O my God, moet my tog nie skuldig verklaar…
Vind U dit goed al kry ek so swaar?
Kyk U dan met die oë van ‘n mens
wat sien die goddelose kry hulle wens? (Job 10:1-7)

U hande het my gevorm, my gemaak.
U het my gevorm soos klei
Ja, soos botter het U my berei
Is vernietiging dan nou U taak? (Job 10:8-12)

As ek skuldig is wag ellende vir my,
onskuldig het ek ook nie vreugde gekry.
Ek staan voor U onbegryplike mag,
gee my rus voor die dood se donker nag. (Job 10:13-22)

Sofar:
Moet mense stilbly oor jou gepraat –
God straf jou vir die lasterdaad.
As God maar wou begin praat,
sal jy besef God straf nie al jou kwaad. (Job 11:1-6)

Kan jy die Almagtige ten volle verstaan?
Kan jy tot in die hemel en doderyk gaan?
God sien al die sonde raak,
Hy bring voor die gereg sy saak. (Job 11:7-12)

Jy moet jou hande in gebed na God uitsteek
en sonde verwydering van Hom afsmeek.
Donker swaakry sal dan vir jou lig wees,
maar die goddelose moet die dood vrees. (Job 11:13-20)

Vir jou:
Het jy soos Job ‘n Middelaarswens?
Jesus staan tussen God en mens!
Dit was die bedoeling van God daarmee:
Hy het Homself as losprys vir almal gegee. (I Tim 2:5-8)

Vir jou is daardie lewende hoop
deur Jesus se opstanding gekoop. (I Pet 1:3)
Staan in jou swaakry stewig:
God se beloftes is vir ewig! (I Pet 1:23-25)

Vergewe?

with No Comments

Job:
As die skaal my ellende ‘n gewig moes gee,
sou dit swaarder weeg as die sand van die see. (Job 6:1-3)
Help my om te verstaan, dan sal ek stilbly.
‘n Bestraffing van julle is nie wat ek wil kry. (Job 6:24-25)
Wie medelye met ‘n vriend as ‘n las beskou
is soos ‘n droë spruit, vir hom wat dors ontrou. (Job 6:14-15)

Die lewe is harde arbeid, my nagte so rof.
My liggaam is oortrek van wurms, rowe en stof. (Job 7:1-5)
Ek kan nie stilbly in my bepoewing en wonde:
Waarom vergewe U dan nie my sonde? (Job 7:11-21)

Bildad:
Hoe lank gaan jy nog so praat?
God verdraai nie sy regte daad.
Jou kinders se wonde
is straf op hul sonde…

Jy moet die Almagtige vra vir krag,
vra na die bevinding van jou voorgeslag. (Job 8:1-8)
So gaan dit met hulle wat God vergeet.
God verwerp nie die opregte, moet jy weet. (Job 8:13-22)

Vir jou:
As jou vriende se raad
jou moedeloos laat,
sal Paulus se raad
jou weer baat:

Deur Christus is jy kind van die Heer,
gee aan God die Vader alle eer!
Jy kan weet in die swaar van die lewe:
Jou sonde is reeds deur Hom vergewe! (Ef 1:3-9)

Vir swaakry gebore, maar nie verlore

with No Comments

Job se vriende het hulle klere geskeur
en saam met Job in stilte getreur. (Job 2:12-13)
Wie sou ooit kon raai
dat Satan hul troos sou verdraai…

Job:
Ag, was die dag van my geboorte tog nie daar –
Dan was ek van hierdie smart gespaar. (Job 3:1-10)
Waarom was ek nie maar ‘n dood gebore kind
wat in die graf vir my rus kon vind? (Job 3:11-19)

Elifas:
Jy het baie mense in swaarkry lig laat sien
Beteken dit vir jou niks: Jy het God gedien? (Job 4:1-6)
Het iemand ooit onskuldig ten gronde gegaan? (Job 4:7-11)
Kan ‘n mens ooit onskuldig voor sy Maker staan? (Job 4:12-21)

Die mens is vir ellende en swaarkry gebore. (Job 5:1-7)
As ek jy was, sou ek my saak aan God voorlê –
Oor alles op die aarde het Hy die laaste sê. (Job 5:8-6)
Die wat hom deur God laat teregwys, gaan nie verlore. (Job 5:17-27)

En vir jou:
As jy, soos Job, jou geboortedag wil vervloek,
kan jy vir blydskap in ‘n ander geboorte soek.
Hy is ook vir swaakry en lyding gebore,
daarom, in jou swaakry, is jy nie verlore:
“Vandag is jou Verlosser gebore, jou Heer,
aan God in die hoogste hemel – alle eer!”(Luk 2:10-14)

Het jy My dienaar Job gesien?

with No Comments

Job was vroom, ja, amper volmaak.
Hy was opreg besig met God se taak.
‘n Godvresende was hy
en het die kwaad vermy. (Job 1:1 1853 en 1983)

Hy was met sewe seuns en drie dogters geseën
en God het aan hom groot rykdom verleen.
Soms het sy kinders saam fees gevier
dan het Job hulle gereining deur die offer van ‘n dier. (Job 1:2-5)

Die hemelwesens het voor God vergaar.
Die Satan was ook daar.
“Waar kom jy vandaan?”
“Ek het deur die wêreld gegaan.” (Job 1:6)

“Het jy my dienaar Job raakgesien?
Hy is vroom en opreg terwyl hy My dien.”
“Raak aan die besittings wat hy so soek
en kyk of hy U nie in die gesig vervloek?” (Job 1:7-11)

“Kom ons toets dan jou klag:
Alles wat hy het, gee Ek in jou mag
Net aan homself mag jy nie raak!”
Die Satan is daar weg vir sy taak. (Job 7:12)

“Die osse was besig om ploegvore te kloof
toe het die mense van Skeba ons beroof.”
“Vuur uit die hemel het die kleinvee verteer…”
“Galdeërs het die kamele geroof, ons kon nie keer…”
“Die huis is omgeruk deur ‘n wind
en so sterf elkeen van u kind…” (Job 1:13-20)

Job het sy klere geskeur
as teken van sy treur.
In aanbidding het hy op die grond geval: (Job 1:20, 1983 en 1953)
“Prys die naam van die Here van die heelal:

Sonder iets het ek in die wêreld gekom.
Dit wat ek gehad het was alles van Hom.
Die Here het geneem, ek sal nie verwyt –
sonder iets gaan ek weer die wêreld uit.”(Job 1:21-22, 1983 en 1953)

Die hemelwesens het weer voor God vergaar.
Die Satan was ook weer daar.
“Waar kom jy vandaan?”
“Ek het deur die wêreld gegaan.” (Job 2:1-2)

“Het jy my dienaar Job raakgesien?
Hy is vroom en opreg terwyl hy My dien.
Sy gelyke sal jy nie kry: Hy het vroom gebly
al het jy hom so swaar laat kry.” (Job 2:3-4)

“Dit bewys nog niks. Raak aan sy liggaam
dan sal U U oor sy vervloeking skaam!”
Kom ons toets of wat jy sê is waar,
maar sy lewe moet jy spaar.” (Job2:5-6)

Satan het Job met pynlike swere getref van kop tot toon.
“Vervloek God en sterf”, het Job se vrou God verloon.
“Job: God het ons die goeie laat opgaar,
moet ons nie ook die slegte aanvaar?” (Job 2:7-10)

Gaan dit ook in jou lewe swaar?
Vra dat God jou sal bewaar
en dat Hy jou staande sal laat bly,
sodat Satan se planne jou nie onderkry.

1 2