Bid dat almal die waarheid sal leer

with No Comments

Hierop wil ek eerste aandring:
Jy moet smeking,
voorbidding,
en danksegging
vir alle mense bring. (I Tim 2:1)

Tweedens bid ook vir die met gesag en wat regeer,
sodat ons rustig en stil in toewyding God kan eer,
want God, ons Verlosser, het die begeerte in Hom
dat alle mense tot die kennis van die waarheid kom. (I Tim 2:1-4)

Die waarheid: Daar is immers net een God
en net een Middelaar die tussen mens en God:
Jesus, die mens, het Hom as losprys vir almal gegee.
en op die bestemde tyd bring dit die bedoeling van God mee. (I Tim 2:5-6)

Daar is net een God, die Vader,
uit wie alles is en vir wie ons lewe.
Daar is net een Christus, deur wie ons God nader,
deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe (I Kor 8:6).

Met die oog hierop is ek as prediker aangestel
om dié waarheid aan heidennasies te vertel. (I Tim 2:7)

As julle manne by die plek van samekoms is
en sonder ‘n getwis, ‘n skoon gewete het,
maar ook op elke ander plek waar julle is, (I Tim 2:8, 1953)
moet julle julle hande tot God ophef in gebed. (I Tim 2:2:8)

In ‘n vrou se kleredrag en versiering moet mens sien
hoe lyk ‘n vrou wat openlik bely dat sy God dien.
As sy maar volhard in geloof, liefde en ‘n heilige lewe,
bring moederskap vir haar redding en ‘n ewige lewe. (I Tim 2:9-15)

Mans, gee deur eer, vir jou vrou ‘n veilige hawe,
want julle deel saam in die lewe as genadegawe.
Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle pla, (I Pet 3:7)
want gebede vir alle mense is wat ek vra. (I Tim 2:1)

Geld en gee

with No Comments

Geldgierigheid is die wortel van kwaad
Die najaag van geld is ‘n ellendige daad. (I Tim 6:10)
Tevredenheid is ‘n lewenskuns:
Dan word godsdiens die wins! (I Tim 6:6)

As jy vrygewig uitdeel en gee,
bring dit skatte in die hemel mee.
Wees ryk in goeie dade en gee vry:
Dis ‘n belegging om die lewe te kry. (I Tim 6:18,19)

Die wortel van allerlei kwaad

with No Comments

Gelowiges wat as slawe dien
moet hulle eienaars met eerbied bejeën
sodat ander die Christelike leer sien
en nie dit kwaadpraat nie, maar seën. (I Tim 6:1-2)

Iemand wat ‘n ander leer verkondig
en wat met twisvrae en stryery sondig,
is met sieklike beheptheid van die waarheid beroof,
van die gesonde leer om God in alles te loof. (I Tim 6:3-5)

Vir hulle het godsdiens geraak
iets om uit geld te maak.
Tevrede met wat jy het, is die kuns,
want dan is godsdiens ‘n groot wins. (I Tim 6:5-6)

Met niks het ons in die wêreld ingekom,
niks vat ons saam as ons weer omkom.
Kos en klere is heeltemal genoeg,
want kyk wat veroorsaak die geswoeg: (I Tim 6:7-8)
Die wat ryk wil word val weer en weer
in die strik van die sinlose gebegeer.
Party het geld nagejaag en van die geloof afgedwaal
en so hulleself baie ellende op die hals gehaal.
Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad:
Dis ‘n pad wat jou in die verderf gaan laat. (1 Tim 6:9-10)

Maar jy, man van God, moet hiervan wegvlug.
Keer met opregtheid na toewyding aan God terug.
Geloof en liefde sonder vewyt,
ook volharding en minsaamheid. (I Tim 6:11)

Om nie die in die wedloop van die geloof te faal:
Span jou in om die ewige lewe as prys te behaal.
Daartoe het God jou geroep en gesê:
Jy moet die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. (I Tim 6:12)

Voor God, wat aan alle dinge lewe gee,
en voor Jesus Christus deel ek jou mee:
Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit
tot die wederkoms soos deur God besluit.
Dit sál op die bestemde tyd gebeur,
want kyk net wie is hierdie Heer: (I Tim 6:13-15)

God is die goeie en enigste een wat regeer,
die Koning van konings en van heersers die Heer.
Hy alleen besit onsterflikheid.
Hy woon in lig van ontoeganklikheid.
Geen mens het Hom gesien of besef sy krag.
Aan Hom kom toe eer en ewige mag! (1 Tim 1:15-16)

Waarsku die in hierdie wêreldryk,
om nie in hooghartigheid te pryk
en nie hulle hoop te plaas op wat rykdom bied,
maar op God wat alles ryklik gee wat ons geniet. (1 Tim 16-17)

Spoor hulle aan om ryk te wees in goeie daad
dat ander in hul vrygewigheid sal baat.
So vergader hulle ‘n toekoms skat
wat hulle na die ware lewe toe vat. (I Tim 6:17-19)

Bewaar die Woord aan jou toevertrou:
Van sinlose praatjies moet jy jou weerhou.
Moenie die dwaalleer se “kennis” lees.
Die genade van God sal by julle wees! (I Tim 6:20-21)

Riglyne vir ‘n gesonde gemeente

with No Comments

‘n Ouer man moet jy nie skerp teregwys,
maar vermaan soos jy eer aan jou vader wys.
Ouer vroue moet jy soos moeders vermaan
en jonger vroue moet as susters voor jou staan.
Vermaan sonder verwyt
in alle eerbaarheid. (I Tim 5:1-2)

Weduwees, alleen agtergelaat,
word in jou sorg oorgelaat,
maar as sy nog kinders en kleinkinders het,
wys hulle dat hulle teenoor haar ‘n verpligting het.
Hulle moet hulle ouers vergoed vir jare gedra,
dit is volgens God se wil as jy hulle so vra. (I Tim 5:3-4)

‘n Weduwee wat geen nageslag meer het,
vestig haar hoop op God in smeking en gebed.
‘n Weduwee wat na uitspattigheid streef
is eintlik dood al lyk dit asof sy leef. (I Tim 5:5-6)

Skerp ook hierdie dinge in
dat almal onberispelikheid win.
As iemand nie sorg vir die wat in sy huis woon
is hy slegter as ‘n ongelowige wat die geloof verloën. (I Tim 5:7-8)

Is ‘n weduwee meer as sestig jare wys
kan sy kom op die diendende lys,
maar dan moet jy onthou:
Was sy aan haar man getrou?
Het sy haar kinders goed opgevoed?
Het sy vreemdelinge in haar huis gevoed?
Het sy gelowiges se voete gewas?
Het sy verdruktes gehelp in hulle las? (T Tim 5:9-10)

Jonger weduwees word nie so dienende vrou,
want dit wat hulle liggaamlik begeer
kan maak dat hulle weer wil trou
en hulle belofte verbreek teenoor hul Heer.
Buitendien leer hulle om rond te luier
en ledig van huis tot huis te kuier.
Daarom verkies ek dat jonger weduwees weer trou
met kinders en huis versorging toevertrou. (I Tim 5:11-14)

In die familie van ‘n gelowige vrou
moet sy weduwees met versorging omvou.
Die gemeente help dié alleen agtergelaat.
Op die manier sal ons teenstanders nie kwaad praat. (I Tim 5:14-16)

Vir die ouderlinge wat goeie leiding gee,
bring dit dubbele erkenning mee.
Veral vir die wat preek en onderrig,
dra die ou gesegdes nog gewig:
Jy mag nie ‘n bees se bek toebind,
want die arbeider mag sy loon vind. (I Tim 5:17-18)

As iemand ‘n ouderling beskuldig,
moet meer getuies die standpunt huldig.
Dié wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf,
dit hou die ander van hierdie verkeerde dinge af.

Dis voor God en Christus wat ek jou beveel:
Hou die voorskrifte sonder vooroodeel.
Moenie oorhaastig iemand die hande oplê.
Sorg dat jy onberispelik bly in wat jy doen en sê. (T Tim 5:21-22)

Moenie langer net water drink –
jy kan ‘n bietie wyn ook skink.
Dit help vir die ongestelde maag
wat jou so dikwels knaag. (I Tim 5:23)

Party se sonde loop hulle vooruit na die oordeel.
Ander se sonde word eers later deur lig gedeel.
So word goeie dade ook altyd sigbaar
en die verborge dade geopenbaar. (I Tim 5:24-25)

‘n Goeie dienaar van Christus Jesus

with No Comments

Die Gees het van die eindtyd gesê en beloof
dat sommige afvallig sal word van die geloof.
Misleidende geeste sal hulle denke vasvang
en hulle sal bose geeste se leerstellings aanhang. (I Tim 4:1)

Hierdie dwaalleeraars se gewete is toegeskroei
en wil hulle met huweliks- en kos reëls bemoei.
God het voedsel vir gebruik oorspronklik goed gemaak
en dit kan weer deur woorde en gebed geheilig raak. (I Tim 4:2-5)

Hou aan die broers voor, alles in die Skrif beloof
en voed jou met die woorde van die geloof.
Van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly,
oefen liewers om toewyding aan God te verkry. (I Tim 4:6-7)

Om jou liggaam te oefen het wel bietjie waarde,
maar toewyding aan God het in alle opsigte waarde,
want dit bevat ‘n belofte van lewe vir ons –
vir nou maar ook vir die toekoms. (1 Tim 4:8)

Die betroubare Woord is waar –
jy kan dit sonder voorbehoud aanvaar. (1 Tim 4:9)

Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in:
Met ons hoop op die lewende God wat alles begin.
Hy is die Verlosser van alle mense,
die vervulling van almal wat glo se wense. (1 Tim 4:10)

Gemeente, op sy jonkheid sien julle nie neer!
Timoteus, dié dinge moet jy hulle beveel en leer.
Wees ‘n voorbeeld in woord en gedrag,
met liefde, geloof en reinheid elke dag. (I Tim 4:11-13

Jy moet jou daarop toelê
om die Skrif te lees en uit te lê.
Let op jou lewe en leer
sodat die wat luister hul bekeer. (I Tim 4:15-16)

Draers van die waarheid

with No Comments

In hoofstuk een het ons geleer
van die evangelie van God se heerlikheid en eer.
In hoofstuk 2 het ons verstaan
dat ons biddend op ons knieë moet gaan.

Om die gemeente daarmee te bedien
moet ons geestelike leiers so sien:

‘n Ouderling
word so besing:

Onberispelik
en tog ook inskiklik

Getrou
veral aan sy vrou.

Vredebewaker
en nie ‘n rusiemaker.

Gasvry
en van geldgierigheid bevry.

Verstandig
en bekwaam om te onderrig

Beskaaf
en nie aan drank verslaaf (I Tim 3:1-3)

Hy moet gesag oor sy kinders hê
voor jy gemeentesorg hom toesê.
Na buite moet hy as goed bekend staan
sodat daar nie praatjies oor hom onstaan. (I Tim 3:4-5)

So iemand is nie onlangs bekeer,
maar het al gegroei in geloof in sy Heer.
Die aanslag op so ouderling is fel –
dis vir hom wat die duiwel strikke stel. (1 Tim 3:6-7)

So ook het die diaken in die gemeente
se goeie karakter geen leemte: (1 Tim 3:8)

Manne wat nie uit twee monde praat
en vroue wat ‘n geskinder agterlaat.
Nêrens ‘n besope dag
en nie oneerlike winsbejag.

Hulle kan hulle gesinne beheer en is aan hul vrou getrou
terwyl hulle aan die waarheid van die geloof vashou.
As niemand beswaar teen hulle kan maak
is hulle geskik vir hierdie besondere taak. (I Tim 3:8-13)

Nou weet jy hoe jy jou in God se gesin moet gedra,
want dis wat die lewende God van sy gemeente vra:
Die gemeente dra en beskerm die waarheid –
dra, met vreugde, die grootheid daarvan uit:

God is geopenbaar in die vlees,
As mens het Hy in die wêreld gekom
en is geregverdig in die Gees
so kan ons geregtigheid bekom.

Aan die engele het Hy verskyn;
heidennasies het van Hom verneem;
die hele wêreld glo nou deur Sy pyn,
want in heerlikheid is Hy opgeneem. (I Tim 3:16, 1953 en 1983)

Die evangelie van die heerlikheid van God

with No Comments

Van Paulus, wat Jesus sy Verlosser loof,
aan Timoteus, my eie kind in die geloof .
Genade, barmhartigheid en vrede
van God die Vader en Christus Jesus, die rede. (I Tim 1:1-2)

Daar is mense wat vals leerstellings versprei,
daarom wil ek hê dat jy daar moet bly.
Hulle bring net onnodige twis gesprekke mee
eerder as vorming wat God deur geloof gee. (I Tim 1:3-4)

Hierdie opdrag van my se doel
is dat ware liefde oor sal spoel.
So word deur ‘n rein hart en goeie gewete
en ‘n opregte geloof, die sinlose stryd vergete. (I Tim 1:5-6)

Hierdie mense is leermeesters van die wet,
maar vergeet dat dit liefde ten doel het! (I Tim 1:7)

Ons weet die wet is goed en puik
maar net as ons dit “wettig” gebruik:
Dis nie vir die wetsgehoorame gegee,
maar mens meet goddeloosheid daarmee. (I Tim 1:8-10)

Die gesonde leer is nie die hou van die gebod,
maar die evangelie van die heerlikheid van God. (I Tim 1:11)
Ons wat die blye boodskap van Christus het,
vir ons is liefde die vervulling van die wet. (I Tim 1:5,1953; Rom 13:10).

Regverdigmaking (vryspraak) deur geloof alleen,
Heiligmaking deur die Gees se werk heen,
lei tot ‘n lewe volgens die liefdesgebod.
Ja, dis die evangelie van die heerlikheid van God!

Ek was die grootste sondaar, weet jul mos,
maar Jesus het gekom om sonde te verlos.
Sien sy verdraagsaamheid en genade vir my
en weet deur geloof kan jy ook die ewige lewe kry! (I Tim 1:15-16)

Aan Hom wat die ewige Koning is,
wat onverganklik in Sy woning is,
kom toe die eer en heerlikheid,
tot in alle ewigheid! (I Tim 1:17)

I Timoteus: Die ware leer

with No Comments

Timoteus, ek skryf die brief aan jou
dat julle as Gods gesin, jul reg gedra
en die waarheid beskerm en dra.
Híerdie waarheid moet julle onthou: (I Tim 3:14-15).

As mens het Jesus in die wêreld gekom,
deur die Gees is bevestig die reg is in Hom,
aan die engele het Hy sy verskyning gemaak.
Heidennasies is deur Sy verkondiging geraak,
in die hele wêreld is Hy as Verlosser geglo,
Ja, Hy is opgeneem in heerlikheid daar bo. (I Tim 3:16).

Verbied verspreiding van ‘n valse leer
Twis gesprekke moet julle keer. (I Tim 1:3,4)

Die doel waarna die wet strek,
is om met ‘n goeie gewete te loof
en gevorm word deur opregte geloof,
om so, in julle rein harte, liefde te wek. (I Tim 1:5, 1953)

Hou by die gesonde leer en sy gebod –
dit gaan oor die evangelie van God. (I Tim 1:11)
Die betroubare woord moet jy onthou:
Christus het sondaars kom verlos, ja ook jou! (I Tim 1:15)
Almal wat dit glo en bely,
sal die ewige lewe verkry. (I Tim 1:16)

Aan Hom die ewige Koning en Heer,
die onverganklike,
die onsienlike,
die enigste,
kom toe die heerlikheid en eer! (I Tim 1:17)

Amen