Gebed: Psalm 51

with No Comments

Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,
wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!
Was my skoon van my vreeslike skuld,
reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4)

Ja, my oortredings is diepe kennis
en van my sonde bly ek altyd bewus.
Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,
ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. (Ps 51:5-6)

U uitspraak is dus heeltmal reg
u oordeel regverdig: Ek is sleg!
Ek was al skuldig toe ek gebore is,
al van die swangerskap dat ek verlore is. (PS 51:6-7)

Maar U verwag opregtheid en smart
diep in ‘n mens se gebroke hart:
Laat ek dan diep in my binneste bewe
met die wete hoe U wil dat ek moet lewe. (Ps 51:8)

Neem tog my sonde weg en maak my rein,
was my dat ek witter as sneeu kan skyn.
Laat my weer blydskap en vreugde belewe.
U het my verbrysel; laat my weer jubelend na U strewe. (Ps 51:9-10)

Moet tog nie ag slaan op my sonde,
wis al my skuld uit, genees my wonde!
Skep vir my ‘n rein hart, o God wat bestaan,
vernuwe my gees en maak dat ek vas kan staan. (Ps 51:11-12)

Moet my tog nie van U af laat vervreem
en u Heilige Gees van my af wegneem!
Laat my weer die blydskap ervaar
van iemand wat deur U verlos is en bewaar. (ps 51:13-14)

Laat my U weer met toewyding dien,
dan sal ek oortreders van U leer
sodat, wat U verwag, hulle sal sien
en sondaars hulle tot U bekeer (Ps 51:14-15)

O God, my Redder, red my uit my smaad,
dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.
Here, gee my die woorde
om U te loof met akkoorde. (Ps 51:16-17)

‘n Offer is nie wat U van my vra,
‘n brandoffer wil U nie hê.
Verootmoediging is wat U wil hê
om met ‘n hart vol ootmoed vergifnis te vra. (Ps 51:18-19)

Gebed Psalm 19

with No Comments

Here, saam met almal wat U dien,
bid ons vandag uit Psalm negentien:

O God, die hemel getuig van U mag
die uitspansel van U hande se krag.
Soos een dag die berig vir die volgende gee,
so deel die een nag die volgende mee.

Sonder spraak en sonder woorde
onhoorbaar is hulle akkoorde,
tog gaan van daar ‘n boodskap uit
en bereik hul taal die aarde wyd en suid.

Soos ‘n bruidegom uit sy slaapkamer kom,
en kleurvol die oggend en aand begroet,
loop stralend op sy baan, die son,
en niks ontkom aan sy heerlike gloed.

U Woord, o Here, is volmaak –
dit gee lewe!
U onderwysing o Here, is betroubaar –
dit gee wysheid!
U bevele, o Here, dui koers aan –
dit bring blydskap!
U gebod, o Here is helder –
dit gee insig!
U eise, o Here, is goed –
dit staan vas!
U bepalings, o Here is reg –
dit is regverdig!

U Woord is kosbaarder as goud,
selfs as baie skatkamers vol goud.
U Woord is soeter as ‘n heuning,
selfs die koek se druppende heunig.

O God, ek bid hier saam met ander wat U dien:
Laat ons die waarheid in U Woord sien.
Help ons om U Woord te onderhou
en op U beloftes daarin te vertrou.

Help ons om ons dwaling raak te sien.
Bevry ons van wat ons verdien:
Party handel ons onwetend af
moet ons tog nie daarvoor straf…
Sal U ook die opsetlike sonde in ons keer
ja, daardie wat oor ons heers en ons regeer…

Here, ons wil so graag hê
dat alles wat ons sê
en alles wat ons dink
vir U aanneemlik sal klink.

Here, op U as Rots staan ons saam.
o Verlosser, ons bid dit in U Naam.

U stem, o HERE (uit Psalm 29)

with No Comments

Ek buig in aanbidding voor U HERE, se glansryke heerlikheid.
Ek erken U as HERE, soos Moses met my skoene uit…
Ek erken, HERE, dat U majesteit en krag groot is.
Ek erken, HERE, die majesteit van U Naam.

U stem, o HERE, kom oor magtige waters heen.
U stem, o God van majesteit laat dreun.
U stem, o HERE, geen krag is daaraan gelyk.
U stem, o HERE, geen ding is so glansryk.

U stem, o HERE, kan seders breek.
Libanon se seders verslinter as U spreek.
Reuse bome wat soos ‘n kalf bokspring.
Sirjon se bome word soos buffels gedring.

U stem, o HERE, laat vlamme lewe.
U stem, o HERE, laat die woestyn bewe.
U stem, o HERE, laat terebint bome sidder,
dit laat bosse kaal in die koue bibber…

U hele paleis roep uit:
Heerlikheid, Majesteit!

U HERE, troon en heers oor die vloed,
U HERE, is vir ewig koning oor alle goed.
Alle krag wat ek het: U HERE, is die rede.
O HERE, seën my nou met U vrede.

Psalm 127:1-2

with No Comments

o Here, ek bid vir die wat ek bedien,
dat hulle psalm honderd sewe en twintig sal sien,

Van hulle is heeldag besig om te swoeg,
hulle werk trek hulle in al van vroeg…
Hulle gun hulleself nie eers tyd om by U voete te sit.
Hulle inspanning vir brood laat hulle vergeet om te bid…

Laat hulle weer onthou:
Dat as U nie hulle huis bou,
swoeg hulle tevergeefs…

Ja, laat hulle tog onthou:
As U nie oor hulle die wag hou,
is die sekuriteit tevergeefs…

Here, God, die gejaag na wind maak hulle moeg,
laat hulle ophou met die sinnelose geswoeg.
Maak hulle deur hierdie psalm tog weer bewus
U gee wat hulle wat hulle nodig het terwyl hulle rus!

Gebed: Ps 1:1-2

with No Comments

O God, ek bid vandag uit Psalm een
vir mede gelowiges, ja vir U dogter en seun:

Vir hulle is my hart se wens,
om die geluk te vind as mens,
wat nie saam met die raad van goddelose gaan
en nie op die pad van die sondaars staan.
Ek wil veral vanoggend vir hullle bid,
dat hulle nie in die spotterskring sal sit.

Ja, Here ek bid vir die gelowige, U kind,
dat hulle vreugde in U wet sal vind.
Maak hulle so vol dat as hulle gaan lê,
hulle U wet prewelend sal wil opsê.
Ja, Here, gee hulle dag en nag
uit daardie woorde lewenskrag!

Amen

Die ballingskap uit Psalms

with No Comments

Vir U wingerd het U die nasies uitgedrywe
en het U ons as stok geplant vir druiwe. (Ps 80:9)
Ons wortels het gegroei onder U seën (Ps 80:10).
en het aan die berge sy skadu verleen. (Ps 80:11)

Waarom het U ons mure afgebreek? (Ps 80:13)
Verbygangers kan hulle toe wreek. (Ps 80:13)
Ons is soos ‘n onkruid verbrand – (Ps 80:17)
Hou tog oor U uitverkorenes U hand… (Ps 80:18)

Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot?
Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? (Ps 74:1)
U het ons lank gelede as besitting verkry.
Dink tog aan ons en maak ons vry! (Ps 74:2)

Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek,
U woonplek is tot op die grond afgebreek… (Ps 74:7).
Lyke van u dienaars is aan voëls gegee om te vreet,
die vleis van U troue dienaars is deur wilde diere geëet. (Ps 79:2)

Hoe lank nog, o God, wil ons weet,
maar daar is nie meer ‘n profeet… (Ps 74:10)
Sal U toorn dan vir altyd duur,
U woede bly brand soos ‘n vuur? (Ps 79:6)

Waarom lig Hy nie Sy hand
en vernietig hierdie vyand? (Ps 74:11)
Die heidene sê: “Waar is hulle God nou?”
Laat ons tog hulle straf aanskou. (Ps 79:10)

By die riviere van Babel, so blink
vloei ons trane as ons aan Sion dink. (Ps 137:1)
Hulle vra: Sing vir ons ‘n lied.
Hoe kan ons dit doen in verdriet? (Ps 137:3,4)

Die profeet Esegiël het ons geleer:
Ons moet besef wie is die Heer
Daarom kan ons weer sing,
Ja, in swaarkry aan Hom die hulde bring:

God is van altyd af my koning,
Hy red hier op aarde, uit sy woning. (Ps 74:12)
Selfs die monster van die see
word verpletter en vir haaie gegee. (Ps 74:13)

U hou die fonteine en riviere in stand (Ps 74:15)
Somer en winter is die werk van U hand. (Ps 74:17)
U wat die oorsprong van dag en nag weet – (Ps 74:16)
moet tog nie u verdrukte volk vir goed vergeet (Ps 74:19)

Die hele land is verwond –
dink tog weer aan U verbond! (Ps 74:20).
Help ons, o God, ter wille van U eer
vergewe ons ons sondes nog ‘n keer. (Ps 79:9)

Die drumpelwagter

with No Comments

Here, ek smag om in te gaan,
maar ek moet op die drumpel staan. (Ps 84:11)
Hoe lief het ek U woning Heer,
met alles wat ek het, wil ek U eer! (Ps 84:2-3)

Selfs die mossies het ‘n nes by U altaar.
Tot die swaeltjie bring haar kind
om rus en vrede in U huis te vind.
Ai, hoe wens ek ek was ook daar. (Ps 84:4)

As Koragiet is ek ‘n drumpelwagter – (I Kron 9:19)
daar is hartseer geskiedenis daaragter:
My voorgeslagte het ‘n opstand gelei
om die hoëpriester rol vir hul te kry. (Num 16:1-3, 9)

God self het hierdie saak geskik
en Korag is deur die aarde ingesluk. (Num 16:32)
Die ander opstandiges is met vuur verteer (Num 16:35)
Dis duidelik – U is die Heer!

Met kieries is ‘n teken van God gevra.
Aäron sin het bloeisels en ryp amandels gedra! (Num 17:8)
Die kierie is nou nog in die ark wat hier binne staan
om opstandiges te herinner en vermaan. (Num 17:10)

Ek was in trane, dag en nag.
Ek het so getwyfel in die nag. (Ps 42:6,12)
Soos ‘n wildsbok wat na water smag
was my dors na die lewende God se krag! (Ps 42:2-3)

Toe ek deur die dorre laagtes trek
gaan fonteine oop om my te versterk.
Keer op keer ontvang ek nuwe krag
en vroeë reëns se seënende mag. (Ps 84:7-8)

Nou gaan dit goed met U kind,
want ek het my krag in U gevind.
Noudat ek U almag verstaan,
is dit ‘n voorreg om hier staan! (Ps 84:4b-6)

En jy, liewe leser, wat ook op die drumpel staan
wat jy meer as die Koragiet kan verstaan:
Met Jesus se sterwe het die voorhangsel geskeur. (Mat 27:51)
Nou word niemand se toegang meer gekeer. (Heb 10:19)

Die laaste hoëpriester, Jesus, is volmaak
met ons verlossing Sy aardse taak. (Heb 7:25-28)
Hy het een maal die heiligdom binnegegaan (Heb 9:13)
sodat jy nie meer op die drumpel hoef te staan!

Maar jy moet ook die waarskuwing sien
anders gaan jy Korag se straf verdien…
Geen onsedelikheid – lewe tot Sy eer:
Jou liggaam is die tempel van die Heer. (I Kor 6:15-20, Jud 1:4, 10-11)

Ps 37 vir vandag

with No Comments

Die Amerikaanse verkiesing het almal op hol.
Uitsprake in ons eie land laat bloed in jou are stol.
Korrupsie in die regering in aan die orde van die dag.
Vir die gewone burger lyk dinge donker soos die nag…

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Mens lees op Facebook hoe mense vertel
hoe die voorspoed van die skelms hul ontstel…
Party soek paniekbevange raad,
ander word weer net kwaad…

Maar die psalm wil jou laat onthou:
Jy moet in stilte op die Heer vertrou.
Laat staan die woede, moet jou nie ontstel,
dit bring net ellende as jy jou so kwel.
Eendag is al die skelms van kant,
maar jy deel in die beloofde land… (Ps 37:7-11)

Ekstremes dreig om jou dood te maak
Plaasmoorde laat boere beangs waak…
Nog ‘n mislukte oes verdroog,
maar goddeloses lewe hoog!

Die goddelose soek die regverdige se lewe
Die Here lag, want Hy weet eendag sal hul bewe…
Dis beter, al het die regverdige min,
as die rykdom wat goddelose in.
Die vyand van die Here sal tot niet gaan,
maar jy sal in nood nie verleë staan. (Ps 37: 12-20)

Staatsgeld vir eie gewin.
Tenders hul kinders sin.
Leen, maar nooit betaal.
Gierigheid op ‘n ander skaal!

Die goddelose leen en betaal nie terug,
die regverdige kry jammer en help die wat sug.
Die Here roei hulle uit wat Hom vervloek,
maar Hy seën die wat na Hom soek.
Die goeie leen uit, maar wil nie rente hê,
as hy val, sal God nie dat hy bly lê! (Ps 37:21-26)

Geweldadiges soek om dood te maak.
Ander vat jou hof toe oor hul saak.
Oor elke negatiewe nuus berig,
hang moedeloosheid in die lug.

Die goddelose lê die regverdige voor,
want hy wil hulle vermoor…
Maar God laat hom nie begaan,
selfs as hy in die regbank moet staan.
Die regverdige kan met wysheid praat,
want God se Woord bepaal sy daad. (Ps 37:27-33).

Die wettelose mense bly so vervuil
dat mens skoon in jou hande wil huil.
Gewone mense laat die reëls ook nou staan
want dis om te oorleef – kan jy nie verstaan?

Die Here sal jou weer laat opstaan in die land,
al skiet roekloses op soos ‘n plant.
Vir die opregte is daar ‘n ewige weg,
die toekoms vir die goddeloses is sleg…
Skuil by Hom wat help en bevry,
want jy sal die ewige lewe kry! (Ps 37:34-40).

So jy wat so graag op Facebook blaai
en met al die “likes” paniek verder saai.
Miskien moet jy eerder gaan soek
vir jou hulp in God se Boek:

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Die pelgrim (Psalm 120 – 134)

with No Comments

Oppad na die ewige Jerusalem,
is ek ‘n pelgrim, hoor my stem:

As vreemdeling het ek geleer (Psalm 120)
dat ek U ewige vrede begeer.

Ek stap tussen gevaarlike berge deur, (Psalm 121)
my hulp kom net van die Heer!
Hy beskerm my teen gevaar,
dag en nag sal Hy my bewaar.

My eindpunt is die huis van die Heer, (Psalm 122)
daar wil ek Sy naam loof en eer!

My oë is gerig op U o God, (Psalm 123)
ontferm U tog oor my lot…

Die Here het my gehelp, ek bely: (Psalm 124)
Uit die wip van die voëlvanger bevry.

Sionsberg kan nie beweeg of vergaan, (Psalm 125)
net so vas moet my vertroue staan.
Soos berge Jerusalem omvou,
so beskerm die Here my nou.

Terwyl ek met trane loop en saai, (Psalm 126)
weet ek die gerwe sal juigend waai.

As die Here my huis nie bou (Psalm 127)
swoeg ek tevergeefs daaraan nou.
Tevergeefs om daagliks te raap en skraap:
Vir die wat Hy liefhet gee hy dit in hul slaap!

Dit gaan goed met die wat die Here dien, (Psalm 128)
die vrug van jou arbeid sal jy sien.
‘n Vrou en kinders word vir jou geleen,
as deel van God se vrugbaarheidseën.

En word ek deur die wêreld verdruk, (Psalm 129)
sal God my uit die bande losruk.

Uit die dieptes roep ek, o Heer, (Psalm 130)
U vergifnis is wat ek begeer.
As U my sonde sou gadeslaan
sou ek glad nie meer bestaan!

In vertroue by ek op U wag,
want U beloftes bly van krag.
Die Here is in liefde getrou:
Verlossing van sonde kry ek nou!

In die aardse stryd moes ek leer: (Psalm 131)
Oor groot dinge bekommer ek nie meer.
Soos in my ma se arms as kind,
moet ek rus en kalmte vind.
Op dié manier kan ek elke dag
in vertroue op die Here wag!

As pelgrim moes ek verstaan, (Psalm 132)
dat alles oor U ewige woning gaan.

Nou kan broers in eensgesindheid bly (Psalm 133)
en so die koninklike salwing kry.

Ek hef my hande op in gebed: (Psalm 134)
Net U seën, o Skepper, sal my red!

En jy, pelgrim, wanneer gaan jý leer
wat dit is wat jy regtig begeer?