Nege: Die waarheid

with No Comments

God het die negende gebod gegee:
Jy mag nie vals getuienis gee (Ex 20:16).

Die slang wou van Eva weet:
“Mag julle nie van die vrugte eet?” (Gen 3:1)
So het die vader van die leuen (Joh 8:44)
hul ontneem van die paradys se seën.

Die Satan verklaar die stryd
teen geloof in die waarheid.
Jesus het self verklaar:
“Ek is die bron van alles waar.” (Joh 14:6)

Uit die see kom daar ‘n dier
Om mense te kom verlei, ook hier.
As hulle maar net die leuen wil glo,
kan ons keer dat hulle gaan na bo… (Op 13:13-14)

Maar daar kom ‘n finale uur
wat die leuen bestem is vir die vuur.
Die wat dan steeds glo,
het toegang na Hom daarbo. (Op 20:10)

Sy Woord is betroubaar en waar: (Op 21:5)
Daarin word die waarheid verklaar.
Die gebrek aan wat jy daarvan weet,
is die rede vir al jou leed… (Hos 4:6, 1953).

Voorheen is jy deur die leuen verteer,
maar nou het jy die waarheid geleer.
Maak met alle valsheid klaar,
sodat mense die Waarheid gewaar. (Ef 4:22-25).

Jou tong kan soos ‘n vuur verteer,
as jy nie jou woorde kan keer. (Jak 3:6)
Maar daar waar dit liefde verklaar,
is daar vreugde oor alles waar. (I Kor 13:6)

Levitikus

with No Comments

Vrees God, Hy is heilig.
Voor Hom is jy onveilig.
Jou sonde sal Hy straf-
jy sal brand ná jou graf!

Is daar ‘n pad na Hom?
Kan jy na Hom toe kom?
Hy het diere offers gegee
om alle sonde weg te vee.

Dis ‘n skaduwee van Hom –
Sy kruis was die volle som.
Sy offer was so volmaak
dat almal vry kon raak.

Pleit vir die mens, so onvolmaak
was die Hoëpriester se jaarlikse taak.
Hy het die Allerheiligste ingegaan
om verootmoediging’s weg te baan.

Jesus, as mens, só volmaak
Hy was die Enigste vir die taak
Die voorhangsel is geskeur
Ons het nou toegang daardeur.

Afgesonder vir God,
leef ons na Sy gebod
Ja, ons is nou geheilig
voor God is ons nou veilig!

Wees gerus, na jou graf,
gaan Hy jou nie meer straf.
Jesus het vir jou betaal
en Hy gaan jou kom haal!

Die verbondsverhouding

with No Comments

As slawe het julle gesmeek
en ek het die juk gebreek.
Ek is die Here julle God,
hou daarom my gebod: (Lev 26:13,46)

Wat ek van jou wil sien
is dat jy nie afgode dien
Jy moet die sabbat nie versteur
en ook my heiligdom eer. (Lev 26:1-2)

As julle My voorskrifte nakom,
sal julle, julle oor die gevolge verstom:
Ek sal julle in oorvloed seën,
en dit op die regte tyd laat reën. (Lev 26:3-4)

Ek sal vrede gee in julle land,
jul vyand gee ek in jul hand. (Lev 26:6-7)
Julle eet nog vorige seisoen graan,
dan kom die nuwe oes al aan! (Lev 26:10)

Ek sal nie ‘n afsku in julle kry
en sal altyd by julle bly.
Ek sal julle God wees
en julle sal My as volk vrees. (Lev 26:10)

As julle nie na My luister,
en my voorskrifte verduister,
en julle My verbond verbreek,
sal Ek my so op jul wreek: (Lev 26:14-15)

Ek sal julle lewe vol angs maak
Ek sal julle siek en blind laat raak.
Julle sal tevergeefs werk en saai
want ek sal My rug op jul draai (Lev 26:16-17)

As julle hierna nog nie na My luister,
en my voorskrifte steeds verduister,
en julle My verbond verbreek,
sal Ek my nog verder op jul wreek: (Lev 26:18)

Alles waarop julle so staatmaak
sal ek eenvoudig laat wegraak.
Harde werk sul julle nie baat:
Julle sal plant sonder resultaat! (Lev 26:19-20)

As julle hierna nog nie na My luister,
en my voorskrifte steeds verduister,
en julle My verbond verbreek,
sal Ek my nog swaarder op jul wreek: (Lev 26:21)

Julle sal die straf moet verduur,
as Ek sal roofdiere na julle stuur
So sal ek julle veetroppe uitroei
En julle kinders dood laat bloei… (Lev 26:22)

As julle hierna nog nie na My luister,
en steeds my voorskrifte verduister,
en julle My verbond verbreek,
sal Ek my nog swaarder op jul wreek: (Lev 26:23-25)

As jul veiligheid soek agter die stad se muur
bring ek pes dat jul wil oorgee in die uur.
dan word tien mense se meel,
skaars genoeg vir een se keel… (Lev 26:25-26)

As julle hierna nog nie na My luister,
en steeds my voorskrifte verduister,
en julle My verbond verbreek,
sal Ek my in woede op jul wreek: (Lev 26:27-28)

Julle sal die vleis van julle kinders eet,
so swaar sal dit gaan, moet jul weet!
Ek sal julle lyke op julle lewelose afgode gooi
en julle na die heidennasies toe verstrooi. (Lev 26:29-33)

Julle land sal verlate lê en die stede kaal
sodat dit die sabbatsjare in kan haal. (Lev 34-35)
Die wat oorbly sal van spanning vergaan.
Hulle sal vlug al is daar nie vyand agter hulle aan. (Lev 26:36-38)

As die oorblyfsel dan kom na My
en hulle sonde erken en bely,
dan eers sal Ek my versag
en word My beloftes weer van krag. (Lev 26:39-42)

Na die volle sewentig jaar,
sal ek die ballinge weer vergaar.
Ek sal weer hulle God wees
en hulle sal my as volk vrees. (Lev 26:43-46)

Leef heilig

with No Comments

Ek het alles in die heelal gemaak
en is verhewe, uniek en volmaak.
Ek, die heilige God, het jou bevry:
Jy is nou afgesonder vir my. (Lev 19:2)

Wat heiligheid van jou vra,
is eerbied vir jou ma en pa.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:3)

As jy my as enigste God sien,
mag jy nie ander gode dien.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:4)

Wanneer julle oes op die land,
los korrels vir die arme se hand.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:9-10)

‘n Valse eed ontheilig my Naam,
lieg en bedrieg gaan daarmee saam.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:11-14)

Wees onpartydig in elke saak
en nie onregverdig in regs se praak.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:15-16)

Jy moet jou naaste vergewe
en hul liefhê soos jou lewe.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:17-18)

Die eerste opbrengs van jou boord
is vrugte wat aan My behoort.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:24-25)

Jy moet heidense gebruike vermy.
en nie jou liggaam met hul merke sny.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:26-28)

Jy moet die tempel heilig hou
en ook die Sabbatswette hou.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:26-28)

As jy besef dis ek wat jou dra,
sal jy nie hulp by waarseêrs vra.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:31)

As jy eerbied en respek het vir My,
sal jy respek vir oumense ook kry.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:32)

Wanneer ‘n vreemdeling by julle woon
moet julle hom soos ‘n medeburger beloon.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:33-34)

Gebruik ‘n betroubare skaal
as julle weeg en inhoud bepaal.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:33-34)

Ek is die Here wat bevry.
Ek heilig julle aan My.
Julle moet My voorskrifte leef
en so na heiligheid streef. (Lev 20:7,8).

‘n Nuwe lewe

with No Comments

Die water loop in die Dooie see,
maar dis water wat nie lewe gee:
Vrugtebome groei gulsig,
maar gee vir niemand van hul vrug…

Here as ek my in hierdie beeld so sien,
weet ek dat ek U straf verdien…
Wat kan ek tog dan doen
om my weer met U te versoen?

My seun, die tempel is die begin –
daar moet jy oor alles gaan besin.

Ek sal self moet sien om te verstaan,
maar net die hoëpriester mag ingaan?

Sien jy die voorhangsel is geskeur?
Ek nooi jou in: Stap daardeur!
Wat hier in die Allerheiligste staan,
is lewensbelangrik om te verstaan.

O God, hier is net een ding hier –
die ark, met prysende serafs versier?

Dis al wat jy nodig het vir jou kuur:
Die Verbondsgod self is hier!

O God, ek sal U graag self wil sien
en gee My U Naam dat ek U kan dien?

Moses het My dit ook gevra:
“Ek is”, is die Naam wat ek dra.
Jy sal My beter sien en verstaan
as jy die ark se deksel oopslaan.

Aäron se staf met die blom,
kliptafels geskryf deur Hom
en manna bewaar in ‘n kom.
Ek sien U nog nie, is ek dom?

Die kliptafels is My Woord,
Soek daarin die “Ek is” antwoord.
Dié Woord het op aarde kom woon – mens geword.
“Ek is die wingerdstok, wat wyn as bloed kom stort”

Aäron, as hoëpriester, se toegang is uitgedaag –
die bloeisel aan sy staf wys wat Ek behaag.
Een Hoëpriester het gekom om die gordyn te skeur,
aanvaar Hom as “Ek is die weg na God, die deur.”

Manna het Ek uit die hemel laat reën
vir die uitgedor en honger volk tot seën.
Ek is die Brood van die Vader daarbo,
vir jou gebreek: Neem, eet gedenk en glo.

Kan jy My Seun se woorde onthou:
As jy hierdie tempel op die grond afbreek,
sal Ek dit in drie dae weer bou.
Met die bedoeling Ek sal die graf oopbreek.

As jy My Seun, as die tempel, só sien,
kry jy My, die Ark, se genade onverdien:
Die drie dinge in die Ark vertel: Jy is vergewe,
want Ek is die weg, die waarheid en die lewe.

Jou ou hart van klip gaan nou wees
‘n warm hart van liefdesvlees.
Ja, ‘n tempel van die Heilige Gees
om stromende lewende water te wees.

In die Allerheiligste van die tempel val ek neer,
dit was gevul met die teenwoordigheid van die Heer!
Hierdie is die plek van U troon,
waar U tussen U mense woon!

Eers toe ek ek uitloop het ek gewaar:
In die Heiligste hang ‘n kandelaar
met sewe altyd brandende ligte daar.
“Ek is die Lig” wat duisternis opklaar.

Die offer altaar, wat na ou bloed ruik,
staan nutteloos, ongebruik.
Ek is die Lam, vir jou geslag,
jy kan nou vlekkeloos vir My wag!

By die tempeldrumpel se oostekant
het water gesyfer uit die sand.
Vyfonderd meter weg was dit enkeldiep.
Nog vyfhonderd meter verder kniediep.
Nog vyfhonderd verder was dit by my heup.
Vyfhonderd verder en dit het my weggesleep.

Die water het alles laat lewe,
die Dooie see van vis laat bewe!
Bome so vol vrugte, hul takke kraak
met blare wat mense gesond maak.
Elke maand begin die die bome weer bot,
want die water se oorsprong is van God.

Aanvaar die Weg, die Waarheid en die Lewe
So kan jy weet: Jou sonde is vergewe!
Deur Hom kan jy leer hoe om God te eer
en van dankbaarheidsvrugte te floreer.

Die versoendag

with No Comments

Dis hoekom ek priesters aangestel het:
Ek het jou eersgeborenes in Egipte gered. (Num 3:41)
Die Leviete moet in My diens staan,
offers bring en die volk My laat verstaan.

Niemand mag in die Allerheiligste gaan
Net die hoëpriester kan daar staan.
Versoeningsdag is net een keer per jaar
om daar die volk se sonde te verklaar. (Lev 16:2,34)

Sy drag moet gewyde linneklere wees
en daarmee saam offer hy ‘n bees.
As hy inloop moet Ek klokkies hoor
en die stene met die stamname voor. (Eks 28:12,29,31-35)

Aäron moet oor twee bokke loot
Vir God sterf een met ‘n offerdood.
Die sonde word op die ander oorgedraag
en hy word in die woestyn ingejaag. (Lev 16:20-22)

Gooi wierook op die kole bak
sodat ‘n wolk oor die ark kan sak.
Reinig die Allerheiligste met bloed
om so vir die volk se sondes te vergoed. (Lev 16:11-16)

Ons het ook ‘n Hoëpriester wat ons red:
Een sonder sonde en sonder smet!
Hy het net een offer gebring
en so die Allerheiligste binne gedring. (Heb 7:23-28, Heb 9:7-12))

Die voorhangsel is geskeur
en ek kan nou ook daardeur!
Ek kan nou toetree in gebed
Om God te dank vir wat ek het.

1 2