Gebed: Galasiërs 5:16-26

with No Comments

Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versug
vir U werkers se stryd tussen sonde en vrug.

Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,
sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer,
want wat die sondige natuur begeer
is in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17)

Ek bid dan in in besonder in hierdie uur
bewaar ons van die praktyke van die sondige natuur:

Onsedelikheid,
onreinheid
en losbandigheid.

Afgodsdiens, towery,
vyandskap en haat daarby.
Naywer, woede en ‘n gestry.

Verdeeldheid en skeuring,
uitspattige spandering,
afguns, dronkenskap, en dergelike ding. (Gal 5:19-21a)

Want Here, wie hom aan sulke dinge skuldig maak,
sal die koninkryk van U, o God, versaak. (Gal 5:21b)

Daarteenoor
bid ek dat ons sal hoor:

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)

Ja, Here, laat ons wat aan U behoort, ons lewe wysig,
ons sondige natuur met al ons hartstogte en begeertes is gekruisig.
Laat ons lewe deur die Gees;
Laat ons gedrag deur Hom bepaal wees. (Gal 5:24)

Amen

Gebed: Psalm 51

with No Comments

Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,
wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!
Was my skoon van my vreeslike skuld,
reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4)

Ja, my oortredings is diepe kennis
en van my sonde bly ek altyd bewus.
Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,
ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. (Ps 51:5-6)

U uitspraak is dus heeltmal reg
u oordeel regverdig: Ek is sleg!
Ek was al skuldig toe ek gebore is,
al van die swangerskap dat ek verlore is. (PS 51:6-7)

Maar U verwag opregtheid en smart
diep in ‘n mens se gebroke hart:
Laat ek dan diep in my binneste bewe
met die wete hoe U wil dat ek moet lewe. (Ps 51:8)

Neem tog my sonde weg en maak my rein,
was my dat ek witter as sneeu kan skyn.
Laat my weer blydskap en vreugde belewe.
U het my verbrysel; laat my weer jubelend na U strewe. (Ps 51:9-10)

Moet tog nie ag slaan op my sonde,
wis al my skuld uit, genees my wonde!
Skep vir my ‘n rein hart, o God wat bestaan,
vernuwe my gees en maak dat ek vas kan staan. (Ps 51:11-12)

Moet my tog nie van U af laat vervreem
en u Heilige Gees van my af wegneem!
Laat my weer die blydskap ervaar
van iemand wat deur U verlos is en bewaar. (ps 51:13-14)

Laat my U weer met toewyding dien,
dan sal ek oortreders van U leer
sodat, wat U verwag, hulle sal sien
en sondaars hulle tot U bekeer (Ps 51:14-15)

O God, my Redder, red my uit my smaad,
dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.
Here, gee my die woorde
om U te loof met akkoorde. (Ps 51:16-17)

‘n Offer is nie wat U van my vra,
‘n brandoffer wil U nie hê.
Verootmoediging is wat U wil hê
om met ‘n hart vol ootmoed vergifnis te vra. (Ps 51:18-19)

Hulp in lyding

with No Comments

Hoor jy God se woord,
maar jy leef in sonde voort,
bedrieg jy jouself.
As jy jou verdiep in God se wet
en nie vergeet wat jy gehoor het,
bevry jy jouself. (Jak 1:22-25)

As jy swaarkry moet jy gebede bring.
As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14)
As iemand anders met ‘n siekte ly,
bid vir hom en gee salfolie by. (Jak 5:15).

Bely julle sondes teenoor mekaar –
die gelowige gebed werk kragtig daar. (Jak 5:17)
Elia het ernstig gebid vir die land se reën
en God het die aarde met ‘n oes geseën. (Jak 5:18)

So, wees in jou beproewing bly.
Jou hulp sal jy in die Bybel kry.
Bly bid as jy in die donker stoei,
so sal jy geestelik na Hom toe groei!

Onse Vader

with No Comments

Dankie dat ek tot U mag nader
in innige gebed as “onse Vader”.
Dis in U wat ek vashou en glo:
U, die verhewe God daarbo… (Mat 6:9)

Gee dat ons U reg mag ken en dien
en die heiligheid van U Naam sal sien.
Dis eers as ons U heiligheid verstaan,
wat ons nederig op ons knieë kan gaan. (Mat 6:9)

Laat elke mond verstom
as U, U koninkryk laat kom.
Bewaar en vermeerder U kerk:
Vernietig tog die Satan se werk! (Mat 6:10)

By Getsemané het Jesus U wil laat geskied
en so aan die kruis Sy bloed vir my vergiet! (Luk 22:42)
Wat ek vir myself probeer doen is verniet,
laat U wil daagliks in my lewe geskied! (Mat 6:10)

Dankie dat ek vir my daaglikse behoeftes mag vra. (Mat 6:11)
Vergewe my as ek net daaroor bekommer en kla. (Mat 6:25-26)
Laat ek my liewer versadig uit U Woord (Deut 8:3)
en my dors les uit die Gees se boord! (Joh 14:13)

Die Satan lees my swakheid soos ‘n boek (Mat 6:13)
en weet presies waar om my te versoek… (Jak 1:13-14)
Ek bid dat U my daarteen sal bewaar
want sonder U oortree ek al klaar! (Mat 26:41)

U het my sonde vergewe en my met God versoen
daarom wil ek uit dankbaarheid dit aan ander doen. (Mat 6:11)
As ek voel dat ek alleen in swakheid swoeg,
bevestig U: My genade is vir jou genoeg! (II Kor 12:9)

Want aan U behoort die koninkryk en krag
tot in ewigheid, maar ook hier vandag! (Mat 6:13, 1953)
Hierdie gebed verlig nou die druk en las,
want “amen” beteken: Dit is waar en vas!

Hoe moet ons bid?

with No Comments

Moses het goed verstaan
waaruit gebed moet bestaan:

Here, U was ‘n toevlug van geslag tot geslag.
Ja, U was God nog voor die eerste dag!
U laat die mens sterf – hy kan dit nie vermy,
maar duisend jaar is vir U in ‘n oogwink verby! (Ps 90:1-5)

Ons lewe maar omtrent net sewentig jaar,
waarin ons baie swaarkry en leed vergaar.
Leer ons om in dié dae wysheid te verkry,
dan ons sal juig as ons U liefde kry! (Ps 90:10-14)

Selfs as Jesus in gebed nader,
spreek hy God aan as Vader. (Joh 17:1)

Hy het God vir ons kom openbaar
ons moet Sy woorde aanvaar. (Joh 17:5)
In Getsamené word Jesus ook stil:
“Laat die lydenspad gaan soos U wil…” (Mat 26:39)

So, sorg dat jou gebed,
dié ware kenmerke het:

Bid tot God soos Hy hom in Sy Woord openbaar.
‘n Opregte eerbied sal jou selfkennis verklaar. (Ps 51:19, Jak 4:2-3)
Bid na Sy wil en vertrou Hy verhoor al klaar. (Joh 14:13-14, I Joh 5:14-15)

Waarom bid?

with No Comments

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde
hoe glansryk die hemelruim – U Naam is van onskatbare waarde! (Ps 8:2)
U kyk uit die hemel om te sien of daar iemand is wat na U wil vra
maar almal het gesondig, en sal die die straf moet dra… (Ps 14:2-4; Rom 3:11,19, Jer 14:9-14)

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?
Vir U die alwetende is duisternis so goed soos lig!
Klim ek op na die hemel, is U daar,
wat ek gaan doen weet U al klaar. (Ps 139:7-12)

Ek bid vir vergifnis deur die krag van die Heilige Gees. (Jud 1:20)
In swakheid weet ek nie wat in my gebed moet wees,
maar die Gees se versugtende pleitrede maak die verskil:
Hy pleit vir my by God, wat harte deurgrond, volgens Sy wil. (Rom 8:26-27)

In ons land is gebed so nodig in hierdie uur
net soos die tyd toe U Jona na sy vyand toe stuur.
Die mense van Nineve het hul biddend bekeer
en U het die komende ramp gekeer! (Jona 3:7-10)

Hier waar ek op my knië voor U staan,
bied ek my gebed as wierook offer aan. (Ps 141:1-2)
O God, laat U engele die wierookbakke volmaak
en dit uitsort op die aarde vir die uitvoering van U taak. (Op 8:2-5)