Straf en seën: Gaan jy lag of ween?

with No Comments

Moet dit nog nie weggooi:
Die tros se sap drup nog rooi.
Netso sal ek doen met dié wat op My wag,
hulle kry ‘n land en groot nageslag. (Jes 65:8-10)

Maar van julle het afvallig geword
met afgods offermaaltye in jul bord.
Met die dood as straf gaan Ek slaan,
want die pad wat julle kies staan My nie aan. (Jes 65:11-12)

Daarom, so sê die Here my God,
So is die vreugde en so die lot:
My dienaars sal genoeg hê om te eet,
maar julle sal honger nie vergeet.

My dienaars sal genoeg hê om te drink,
maar vir julle dors sal julle nie kan skink.
In voorspoed sal My dienaars My jubelend eer,
maar julle sal skreeu van pyn en jou hart se seer… (Jes 65:13-14)

Die ontroues se naam word vervloek,
die wat Hom dien se naam is in ‘n boek.
As julle bid vir voorspoed in Sy Naam,
sal die getroue God nie die hoop beskaam. (Jes 65:15-16)

Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is,
wat daar nou is word in gedagtes uitgewis.
Die inwoners sal weer blydskap en vreugde kry.
Oor Jerusalem en My volk verheug Ek my. (Jes 65:17-19a)

In die nuwe Jerusalem is alle hartseer vergeet.
Almal sal van hul eie wingerde eet.
Oor kindersterftes kan niemand ween,
want die volk leef onder die Here se seën. (Jes 65:19b-21)

Voor hulle nog roep sal Ek hoor.
Terwyl hulle nog praat, gee Ek raad.
Die wolf en die lam sal saam wei.
Op My heilige berg dien almal My. (Jes 65:22-25)

Dink julle dat Ek in ‘n tempel woon?
Die hemel is my troon,
op die aarde rus my toon…
Sulke uiterlike godsiens word nie beloon.

Ek het alles gemaak en so het dit onstaan,
so kyk na jou innerlike en verstaan:
Ek slaan ag op die wat hul sonde berou
en wat die ontsag vir My woord onthou. (Jes 66:1-2)

Die mense offer bulle vir My,
maar doen ook menseoffers daarby.
Hulle bring graanoffers vir My,
maar offer onrein varke daarby.

Ek het geroep, maar niemand het reageer.
Ek het gepraat, maar niemand het geleer.
Om hulle eie kopppe te volg is hul besluit:
Verskrikking en straf is dus My besluit! (Jes 66:3-4)

Die Here kom Sy straf voltrek met vuur
Die ontroues word uitgeroei in dié uur.
Ek maak al die nasies bymekaar
en hulle sal My mag daar ervaar. (Jes 66:15-19)

Gelowiges sal as offers voor Hom staan,
as priesters stel Hy van hulle aan.
Elke dag sal hul in aanbidding voor Hom buig
oor die nuwe hemel en aarde vir Hom getuig, (Jes 66:20-23)

want die wat hulle verset het moet weet
onsterflike wurms gaan aan hulle vreet…
Hulle gaan brand in ‘n ewige vuur
en ‘n afgryslike einde verduur. (Jes 66:24)

God verkondig aan jou straf en seën:
Glo jy Hy is aan Sy beloftes getrou?
Gaan jy jou oor jou sonde berou?
Straf en seën: Gaan jy lag of ween?

Die Dokters voorskrif

with No Comments

Laat jou dokter stem hoor
soos ‘n ramshoringskoor.
Wys my volk hoe hulle oortree,
jy moet hulle ‘n lys van hul siektes gee: (Jes 58:1)

Na My wil vra hulle elke dag
asof hulle wil weet wat Ek verwag.
Hulle gee die heeltyd voor
dat hulle doen wat hulle hoor.
Hulle vra My om oor sake te beslis,
maar vir My teenwoordigheid is hul nie lus. (Jes 58:2)

“Voor Ek jou ‘n voorskrif gee,
deel my jou simptome mee.”
“Ons vas dan, so ons kan nie verstaan
hoekom hoor God nie en gee aandag daaraan?” (Jes 58:3)

Op die vasdag doen julle wat julle wil
en word julle werkers met ekstra werk verkul.
Julle vasdae word ‘n rusie en baklei,
verwag julle om so antwoord op gebede te kry? (Jes 58:3-4)

Hier is My dokters voorskrif vir jou
só lyk die vas waarvan Ek hou: (Jes 58:5)
Die eerste voorkrif wat jy kry,
is om ander te leer van My:

Die beginpunt om jou eie hart weer te verbly,
is om die juk van ander se skouers af te kry: (Jes 58:6-7)
Julle moet hulle van My sagte juk leer –
hulle vreugde sal na jou toe terugkeer. (Mat 11:29)

Die tweede voorkrif wat Ek gee,
is dat jy jou oorvloed weg moet gee:
Om brood aan hongeres te voorsien,
blyplek aan die wat nie genoeg verdien. (Jes 58:6-7)

Klere vir die wat nie klere het nie,
‘n hart van omgee en simpatie.
Om niemand meer te verdruk,
maar wees in hul nood self ‘n kruk. (Jes 58:9-10)

Die derde voorskrif is vir die oggend vroeg,
ook in die dag, kry daarvan genoeg:
Deur verhorende gebed sal Ek begenadig.
As jy bid sal Ek jou versterk en jou siel versadig.
Die Gees sal stromende water in jou opwel
en deur jou sal Ek die stad en mense ook herstel. (Jes 58:9, 11-12)

Die vierde voorskrif wil jou leer:
Hou weer Sondag tot My eer.
Bly weg van jou gewone deugde,
maak dié dag weer jou vreugde.

Hou op met handel dryf vir ‘n slag
en respekteer dit as ‘n heilige dag.
Dan sal jy weer in My vreugde vind
en so sal Ek jou herstel, My kind (Jes 58:13-14)

Deur jou donker breek die lig se rooidag:
Ek sal jou herstel en gee jou weer My krag.
Ek sal nou voor jou uitgaan
en kom ook agter jou aan.

Soos wat jy My herstel beloftes kry –
Onthou: Gesond word kan jy nie verdien.
Laat almal jou nuwe gesindheid sien:
Vir alles gee jy nou die eer aan My. (Jes 58:8)

Die ewige verbond

with No Comments

Kom, almal wat dors is,
kom na die water vir rus.
Sonder geld kan jy weet:
kom, koop, ja kom eet.
Jy kan sonder om te betaal
jou wyn en melk kom haal.

Waarom betaal julle julle dood:
Wat julle verdien is nie brood?
Waarom werk julle vir iets wat nie versadig?
Luister aandagtig dat Ek jul begenadig.

Gee aandag en kom na My,
luister, en julle sal die lewe kry.
Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit,
Ek stort my troue liefde aan julle uit.

Vra dringend na die wil van die Heer
terwyl Hy nog te vinde is: Bekeer!
Terwyl Hy nog naby is, roep Hom aan.
Jy moet die verkeerde pad laat staan.

Jy moet jou tot die Here bekeer,
Hy is genadig weer en weer.
Jy moet jou tot God bekeer,
Hy vergewe altyd weer.

My gedagtes is nie julle sin,
julle denke kan nie eers begin!
Soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my optrede van hoër waarde.

Die reën en die sneeu kom van bo
en deurweek die grond en aarde so:
Dit laat die plante bot en vrugte dra,
sodat niemand vir kos hoef te vra.

Netso is die woorde wat My mond leer
iets wat nie onverrigter sake kan terugkeer.
Dit dra vrugte wat pas by bekeer –
dis ‘n blywende teken tot My eer! (Jes 55)

Knegliedere

with No Comments

Hy sal My Dienaar wees,
Ek gee Hom my Gees.
‘n Geknate riet sal Hy nie breek,
Hy maak My wil bekend aan die leek. (Jes 42:1-4)

Ja, Hy is My kneg
deur Hom vind jy die weg. (1953)

Ek het die hemelkoepel gemaak,
alles wat lewe was My taak.
Ek is aan My verbond getrou,
daarom beskerm Ek Jou. (Jes 42:5-6)

Jy word die verbond met My volk, hul Lig.
Jy gee vir blindes weer sig.
Jy sal gevangenes bevry,
ja, verlos die wat so ly. (Jes 42:6-7)

Ek is die enigste Heer:
Gee aan My die eer!
Wat nog gaan gebeur,
gaan Ek julle nou leer. (Jes 42:8-9)

Sing daarom vir my ‘n nuwe lied
om vir My jul lof en eer te bied.
Eilande, woestyne en berge moet sing
ja, almal moet aan My hul hulde bring. (Jes 42:10-12)

Die Here het My voor my geboorte geroep vir die taak:
Hy het My mond soos ‘n skerp swaard gemaak.
Hy het gesê: Jy is My Dienaar,
deur jou sal Ek My mag verklaar. (Jes 49:1-3)

Jy moet hulle van My aankondiging vertel:
Dis nie genoeg dat jy net Israel herstel,
Jy moet redding vir alle nasies bewerk –
Jou Lig maak die uithoeke van die aarde kerk! (Jes 49:5-6)

Al is jy diep verag sê die Heer
en ‘n Dienaar van die wat regeer,
konings sal sien wat gaan gebeur
en dan nederig buig tot Mý eer. (Jes 49:7)

Op ‘n dag wanneer Ek Jou wil red
dan verhoor ek Jou gebed.
Ek sal Jou die verbond met My volk maak.
Hulle herstel is jou taak. (Jes 49:8)

Deur die Here my God se raad
kan Ek die wat moeg is moed in praat.
Elke more het Ek na Hom geluister
sodat Ek die wang kan draai in die dag se teister. (Jes 50:4-5)

Ek het my rug gehou vir die wat slaan,
maar Ek sal nie teleurgesteld staan.
Die Here My God help My
om die daaglikse stryd vir Hom te stry. (Jes 50:6-7)

Die Here My God is daar
om My onskuld te verklaar.
Die wat klagvure teen my brand,
sal in die ewige vuur beland. (Jes 50:8-11)

My dienaar se voorkoms is nie iets om te sien,
wie sal die mag van die Here hierin sien?
My Dienaar was ‘n droë grond loot
deur mense verag en verstoot. (Jes 52:13-53:2)

Hy het lyding en pyn geken
het ons Hom nie herken.
Ons het Hom verag en vervreem,
tog het Hy óns sonde op Hom geneem: (Jes 53:3-4)

Hy is gepynig en onskuldig verhoor.
Oor óns oortredings is Hy deurboor.
Die straf wat vrede bring was op Hom,
deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom! (Jes 53:4-5)

Soos skape het ons almal gedwaal:
elkeen op sy eie pad verdwaal.
Ons verdien straf oor die sonde teen Hom,
maar die Here het die straf op die Kneg laat kom. (Jes 53:6)

Hy is mishandel, maar het geduldig gebly.
Hy is soos ‘n lam na die slagplek gelei.
Hy dra die wonde
van die volk se sonde.
Hy is onskuldig gestraf
Ja, tot in die graf (Jes 53:7-9)

Dit was die wil van die Heer om Hom te laat ly,
want so sal Hy ‘n nageslag kry.
As Hy sy lewe as skuldoffer gee
vervul Hy God se doel daarmee. (Jes 53:10)


Na sy bitter lyding
sien Hy die Lig van bevryding
Hy sal die Here ken
én ‘n ewige lewe wen. (Jes 53:11)
My dienaar sal jou regverdig maak,
want Hy het die straf gedra vir jou saak.
Jy het Hom as misdadiger beskou,
maar tog tree Hy in gebed vir jou! (Jes 53:12)

Die hofsaak

with No Comments

Jy moenie in swaarkry bang raak,
onthou: Ek het jou gemaak!
Al ervaar jy nou pyne,
onthou: Jy is Myne! (Jes 43:1)

As jy deur water moet gaan,
is dit Ek wat by jou staan.
Is jy in vlamme van vuur,
is Ek ook by jou in daardie uur (Jes 43:2)

Ek is die Heilige God en Heer,
Ek bring vir jou redding weer!
Want Ek het jou lief gekry
en jy is so kosbaar vir My. (Jes 43:3-4)

Ek het jou geroep, sê die Heer,
en jou geskep tot My eer.
Daarom sal Ek jou weer vergaar
en maak Ek jou weer bymekaar. (Jes 43:5-7)

Al kom die beloftes van bo,
wil julle dit nie glo!
Kan mens dit verstaan –
julle kla Mý nou aan? (Jes 43:26)

Maar julle moet in die hofsaak leer:
Julle moet glo in die enigste Heer…
Laat al die nasies bymekaarkom
julle moet voor hulle getuig oor Hom… (Jes 43:8-13)

Voor Mý was daar geen god gewees,
ná My sal daar ook nie een wees.
Ek, Ek is die enigste Heer –
niemand kan My dade keer! (Jes 43:10-13)

Ek sál die Galdeërs laat vlug!
Ja, dink maar net terug:
Ek het ‘n pad gemaak deur die see
en die strydwaens meegesleur… (Jes 43:14-17)

Maar moenie net by die verlede staan,
dis Ek wat ook die toekoms verstaan:
As jy oppad terug van dors wil kwyn,
bring Ek vir jou water in die woestyn. (Jes 43:18-21)

Jy kry dit al het jy dit nie verdien,
want jy het nie moeite gedoen om My te dien.
Jy het nie jou geld na My gekeer
en My nie met offers vereer. (Jes 43:22-24)
En tog is dit Ek wat jou vergewe.
Ek bly getrou aan Myself lewe:
Ek dink aan jou sondes nie meer!
Wil jy teen dié uitspraak appeleer ?! (Jes 43:25)

Kla My aan in hierdie saak
dat ons die tussen ons uitmaak.
Jou voorouers het teen My oortree
en toe kom die straf daarmee. (Jes 43:26-27)

Kom Ek verduidelik weer
Ek het jou gevorm, sê die Heer
Nog in jou moeder se skoot,
was jy my uitverkore loot.
Vir My kinders gee ek My Gees
om water op droë grond te wees. (Jes 44:1-5)

Laat ek jou weer vertel:
Ek is die koning van Israel.
Ek is die Verlosser Heer,
Ek was eerste en is laaste weer. (Jes 44: 6)

Is jy soos Ek? Dan moet jy jou saak stel,
moet jy oor die toekoms kom vertel.
Jy moet oor die verlede kom leer
en oor die toekoms kom profeteer. (Jes 44:7)

Ek bevestig die woorde van my dienaar
want Ek kán die toekoms verklaar.
Ek sê vir Kores: “Ek het jou aangestel,
stuur My volk om die tempel te herstel!” (Jes 44:26-28)

Kores, Ek het aan jou mag gegee,
Ek het konings hulle wapens laat neerlê.
Alhoewel jy My nie ken,
het Ek jou gevegte laat wen.
Ek het hoogtes voor jou gelyk gemaak,
dit het Ek gedoen want Ek het vir jou ‘n taak… (Jes 45:1-5)

Ek doen dit so dat al hierdie nasies verstaan
dat buiten My, geen ander God bestaan.
Ek is die oorsprong van die reën,
voorspoed wat ontkiem is Mý seën. (Jes 45:6-8)

Vir jou wag ellende en spyt
as jy die Pottebakker wil verwyt.
Durf julle rekenskap vra oor wat gaan gebeur?
Ek stuur Kores en niemand kan dit keer!
So laat Ek My ballinge haal,
sonder om eers daarvoor te betaal! (Jes 45:9-13)

Kom nasies wat hier getuies is,
kom bymekaar dat ons kan beslis.
Het Ek nie hierdie dinge lank vooruit vertel?
Is daar enige ander God wat dit kon voorspel? (Jes 45:20-21)

Die uitspraak kom van bo,
een wat mens nie kan glo:
Kom tog net na My
om redding te verkry.
Elke knie sal voor My buig
en van My redding getuig! (Jes 45:22-24)

Luister dan nou weer
wat Ek jou wou leer
en glo dit hierdie keer:

Jy moenie in swaarkry bang raak,
onthou: Ek het jou gemaak!
Al ervaar jy nou pyne,
onthou: Jy is Myne! (Jes 43:1)

As jy deur water moet gaan,
is dit Ek wat by jou staan.
Is jy in vlamme van vuur,
is Ek ook by jou in daardie uur. (Jes 43:2)

Ek is die Heilige God en Heer,
Ek bring vir jou redding weer!
Want Ek het jou lief gekry
en jy is so kosbaar vir My. (Jes 43:3-4)

Ek het jou geroep, sê die Heer,
en jou geskep tot My eer.
Daarom sal Ek jou weer vergaar
en maak Ek jou weer bymekaar. (Jes 43:5-7)

Onthou in hierdie aardse pyn:
My Seun sal op ‘n wolk verskyn.
Al die volke sal verslae staar
hoe hy Sy kinders vergaar! (Mat 24:31)

Die uitkoms is hier (Jes 40)!

with No Comments

Die uitkoms is hier!
Die uitkoms is hier! (Jes 40:1)
Woorde van troos,
want jy is so broos. (Jes 40:1, 1953)

Bring vir Jerusalem die goeie tyding:
God bring vir julle bevryding!
Julle het geboet vir julle sonde.
Julle het betaal met al julle wonde. (Jes 40:2)

Roep van die berg: “Julle God is hier!”
Die Here God kom, julle moet dit vier.
Al Sy volke gaan saam na Hom kom,
dié wat aan Hom behoort, is by Hom. (Jes 40:9-10)

Soos ‘n herder sy kudde bewaar,
is hulle soos lammers ook daar:
Teen Sy bors word hulle gedra,
ook die ooie kan nie vir méér vra. (Jes 40:11)

Het jy nog nie gehoor wat is waar:
Die Here God is van ewigheid daar?
Hy bepaal die aarde se rond.
Sý insig kan jy nie deurgrond!
Maar die nasies is soos ‘n stoffie op die skaal,
daar is nie ‘n offer groot genoeg om te betaal. (Jes 40:12-16)

Met wie kan julle God dan vergelyk?
‘n Handgemaakte beeld soos Hy laat lyk?!
Het jy dan nog nie verstaan,
hoe het die aarde ontstaan? (Jes 40:18-21)

Dis God wat bokant die hemelkoepel staan:
Vandaar lyk die mens soos ‘n klein sprinkaan.
Hy kyk na vername heersers of hul nie bestaan.
Kyk op na die sterre as jy iets van Hom wil verstaan… (Jes 40:22-26)

Wanneer Hy kom met Sy hemelse leër
kan niemand die verlossing keer!
“Die Here sien my nie raak”, kla jy?
Jou reg gaan by jou verby?
Wanneer gaan jy leer?
God is die ewige Skepper Heer! (Jes 40:26-28)

Hy versterk dié wat nie meer kan.
Vermoeides kry ‘n nuwe plan.
Die wat in vetroue wag,
kry by Hom nuwe krag!
Dan vlieg jy met arendsvlerk,
en word jy nie moeg van werk! (Jes 40:39-41)

1 2 3 4