Handelinge: Die Heilige Gees

with No Comments

Voor enige iets nog kon begin leef
het die Gees al oor die waters gesweef (Gen 1:2)

Die Heilige Gees en Jesus
In die evangelie van Lukas kan jy lees
Dat Hy in Maria verwek is deur die Gees (Luk 1:35)
By Jesus se doop word daar verhaal
dat die Gees soos ‘n duif op Hom daal. (Luk 3:21,22).
Jesus wat wel gedood is na die vlees,
is lewend gemaak deur die Gees. (I Pet 3:18).

Ek sal tot die Vader bid
dan sy Hy ‘n Trooster by jul sit. (Joh 14:16; 16:7)
Hy sal julle dan elke keer
herinner wat Ek jul nou leer (Joh 14:26)

Die uitstorting van die Gees (Hand 2):
Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom
tot My boodskap in die uithoeke van die wêreld kom. (Hand 1:8)

Met die Pinksterfees was almal bymekaar
‘n Stormwind vul die vertrek toe daar.
‘n Vuur wat in tonge verdeel,
het oor hulle koppe gespeel.
Geesvervullend is niemand dieselfde gelaat.
Almal het in verskillende tale begin praat.

Julle moet dit so vertolk:
Bloed en vuur en wolk,
is tekens wat mens in Jesaja lees,
tydens die uitstoring van die Gees

Die Heilige Gees en jy.
As kind is jy gebore in die vlees
Jy word weer gebore deur die Gees. (Joh 3:3-8).

Die Gees deursoek vir jou elke ding
en sal jou God se geheimenisse bring (I Kor 2:10,11).
Die Gees sal jou in die waarheid lei
en so sal jy die toekomsboodskap kry (Joh 16:13).

As jy glo en met God se dinge stoei:
Lewende water sal uit jou binneste vloei (Jes 58:11).
Jou lewe moet nou anders wees,
want dis die tempel van die Gees. (I Kor 6:19,20).
Die nege vrugte van die Gees,
moet in jou lewe sigbaar wees. (Gal 5:22).

Die Heilige Gees het vir jou gawes gegee,
tot nut van ander – wat maak jý daarmee? (I Kor 12:4,7).

Handelinge

with No Comments

Die Heilige Gees is op hul uitgestort
en drie duisend het gelowig geword.

Die evangelie is versprei in wyer wordende kring
Eers in Jerusalem is die evangelie gebring.
Daarna in Judea,
    toe na Samaria.
        Later na die uithoeke van die aarde.
‘n Boodskap van ontsagbare waarde:

‘n Seun is in ‘n krip gebore –
daarom gaan jý nie verlore,
want Hy het vir jou gesterf,
sodat jy die ewige lewe kan erf!

Lukas: Die goeie nuus!

with No Comments

Die koms van Jesus, die Seun van die mens, is goeie nuus wat weerklink in lofliedere in die begin van die boek.

Maria het die grootheid van God besing
en hierdie loflied na Hom gebring:

Oor die magtige God sal ek juig:
Hy het my geringheid gesien.
Sy groot dade het ek nie verdien.
Van sy grootheid kan ek getuig.

Hoogmoediges is uitmekaar gejaag.
Maghebbers is afgeruk van hul troon.
Geringes is in hul plek beloon.
Behoeftiges oorlaai, rykes verlaag.

Hy het Israel kom help soos beloof,
daarom wil ek hom nou loof! (Luk 1:47-55)

Sagaria, is deur die Gees vervul.
Lof aan die Heer het sy huis vervul:
God het sy volk in genade opgesoek:
Verlossing, soos beloof in Sy Boek. (Luk 1:68,70)

Jy, kindjie kom maak die pad gereed.
Kind van die Allerhoogste sal jy heet! (Luk 1:76)

Die engele sing tot hul Heer:
“Aan God in die hoogste hemel: Eer!
Vir mense op aarde: Vrede,
vir sy welbehae sonder rede!” (Luk 2:14)

Simeon het God oor die Kindjie geprys,
want God het hom verlossing gewys. (Luk 2:27-29)

Die goeie nuus was nie net die Verlosser se koms na die aarde nie, maar ook Sy terugkeer na die hemel:

Die dissipels het met blydskap God geprys,
want Jesus het seënend na die hemel gerys. (Luk 24:51-53)

Die goeie nuus is vir almal (ja, veral jóú) bedoel.
Liewe leser voel jy in jou hard beklem?
Hierdie tyding is vir almal bestem! (Luk 2:10)

Ja, hierdie geboorte se berig,
is gestuur om alle nasies te verlig. (Luk 2:32)

Alle mense sal die verlossing sien, (Luk 3:6)
ook jy, al het jy dit nie verdien….

Is jy stukkend en dink niemand verstaan?
Hy stuur die barmhartige Samaritaan! (Luk 10:33)

Die goeie nuus sal jou verstom:
die Seun van die mens het gekom
om jou te soek en te red,
wat die verlore gevoel het! (Luk 19:10)

Gee jy daarom ook aan God die eer:
Verkondig aan alle nasies: Vergeef en bekeer! (Luk 24:46,47)

Die pelgrim (Psalm 120 – 134)

with No Comments

Oppad na die ewige Jerusalem,
is ek ‘n pelgrim, hoor my stem:

As vreemdeling het ek geleer (Psalm 120)
dat ek U ewige vrede begeer.

Ek stap tussen gevaarlike berge deur, (Psalm 121)
my hulp kom net van die Heer!
Hy beskerm my teen gevaar,
dag en nag sal Hy my bewaar.

My eindpunt is die huis van die Heer, (Psalm 122)
daar wil ek Sy naam loof en eer!

My oë is gerig op U o God, (Psalm 123)
ontferm U tog oor my lot…

Die Here het my gehelp, ek bely: (Psalm 124)
Uit die wip van die voëlvanger bevry.

Sionsberg kan nie beweeg of vergaan, (Psalm 125)
net so vas moet my vertroue staan.
Soos berge Jerusalem omvou,
so beskerm die Here my nou.

Terwyl ek met trane loop en saai, (Psalm 126)
weet ek die gerwe sal juigend waai.

As die Here my huis nie bou (Psalm 127)
swoeg ek tevergeefs daaraan nou.
Tevergeefs om daagliks te raap en skraap:
Vir die wat Hy liefhet gee hy dit in hul slaap!

Dit gaan goed met die wat die Here dien, (Psalm 128)
die vrug van jou arbeid sal jy sien.
‘n Vrou en kinders word vir jou geleen,
as deel van God se vrugbaarheidseën.

En word ek deur die wêreld verdruk, (Psalm 129)
sal God my uit die bande losruk.

Uit die dieptes roep ek, o Heer, (Psalm 130)
U vergifnis is wat ek begeer.
As U my sonde sou gadeslaan
sou ek glad nie meer bestaan!

In vertroue by ek op U wag,
want U beloftes bly van krag.
Die Here is in liefde getrou:
Verlossing van sonde kry ek nou!

In die aardse stryd moes ek leer: (Psalm 131)
Oor groot dinge bekommer ek nie meer.
Soos in my ma se arms as kind,
moet ek rus en kalmte vind.
Op dié manier kan ek elke dag
in vertroue op die Here wag!

As pelgrim moes ek verstaan, (Psalm 132)
dat alles oor U ewige woning gaan.

Nou kan broers in eensgesindheid bly (Psalm 133)
en so die koninklike salwing kry.

Ek hef my hande op in gebed: (Psalm 134)
Net U seën, o Skepper, sal my red!

En jy, pelgrim, wanneer gaan jý leer
wat dit is wat jy regtig begeer?

Genesing op die Sabbat

with No Comments

Dit was weer tyd vir ‘n Joodse fees,
so Jesus was in Jerusalem gewees.
Hy kom toe by ‘n bad, met Betesda as naam –
Blindes, kreupeles en lammes lê daar saam. (Joh 5:1-3)

‘n Sekere man was al siek vir agt en dertig jaar.
“Wil jy gesond word?” vra hy, toe hy hom gewaar.
Meneer, ek het niemand om my in die bad te plaas,
ander gaan in, terwyl ek skuifelend daarheen haas. (Joh 5:5-7)

Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.”
Oombliklik is hy genees en het hy sy goed opgetel en geloop.
“Dit is ‘n Sabbatdag – jy weet jy mag nie jou goed dra!”
het die Jode gesê en na die geneser se identiteit gevra. (Joh 5:8-12)

Die man het nie geweet wie het hom gesond gemaak,
want Jesus het tussen die baie mense weggeraak.
Later in die tempel kry Jesus hom toe weer:
“Moenie verder sondig, anders gaan iets erger gebeur. (Joh 5:13-14)

Die Jode het teen Jesus in opstand gekom,
Maar sy antwoord het hulle verstom:
“My Vader werk elke dag, tot nou
Ek ook, dis hoekom Ek nie Sabbat hou.” (Joh 5:15-17)

“Die dood is die oordeel wat ons fel
as jy jou met God gelyk wil stel.”
“Die Seun kan net doen dit wat hy van die Vader sien.
Die Vader het die Seun lief en wys hoe Hy moet dien. (Joh 5:18-20)

Soos die Vader dooies lewend maak,
so is dit ook die Seun se wil en taak.
Om oordeel te fel is nie die Vader se daad –
Hy het dit geheel en al aan die Seun oorgelaat. (Joh 5:21-22)

Almal moet die Seun eer
net soos hulle die Vader eer.
Wie luister en glo wat ek sê,
kan die ewige lewe nou hê.
Hy sal nie voor God veroordeeld staan,
maar het van dood na lewe oorgegaan. (Joh 5:23-24)

Daar kom ‘n tyd en dit is nou – nie daar voor,
wanneer dooies die stem van God sal hoor.
Die wat daaraan gehoor gee, sal die lewe kry.
Net soos die Vader lewe in Homself, geld dit vir My. (Joh 5:25-27

Moet julle nie verbaas: Daar lê ‘n tyd voor
wanneer almal in die grafte Sy stem sal hoor.
Die wat goed gedoen het sal opstaan en ewig lewe,
die wat verkeerd gedoen het, sal onder oordeel bewe. (Joh 5:28-29)

Ek het in die Naam van my Vader gekom –
julle aanvaar My nie, en verwerp so Hom.
Die rede hoekom julle nie kan glo,
al lees julle die Skrif, is so: (Joh 5:39-42)

Julle is gesteld daarop dat mense julle eer
in plaas van die eer van die enigste Heer.
Julle dink julle gaan die ewige lewe in Moses se geskrifte kry,
maar julle verstaan en glo nie: Hy skryf juis oor My!” (Joh 5:39, 44-47)

Die Samaritaanse vrou

with No Comments

Samaritane het as bastervolk bekend gestaan
daarom het Jode het gewoonlik om Samaria gegaan,
maar Jesus het juis daar by ‘n fontein gaan rus:
“Gee My ‘n bietjie water om my dors te blus.” (Joh 4:1-7)

“Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, vir my,
‘n Samaritaanse vrou, om water te kry?” (Joh 4:9)

“As jy geweet het wat se water God gee,
en wie nou hier met jou praat,
sou jy eerder vir my wou vra
om vir jou lewende water aan te dra…” (John4:10)

” ‘n Skepding het jy nie –
waar gaan jy water kry?
En U is ook nie magtiger as Jakob nie –
ons het die put dan by hom gekry?” (Joh 4:11-12)

“Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry,
maar wie van My water drink word vir ewig van dors bevry.
Dit bring ‘n fontein in hom mee
wat vir hom die ewige lewe gee.” (Joh 4:13-14)

“Kan ek van daardie water kry,
dan is ek van waterdra bevry?
“Gaan roep jou man en kom hierheen.”
Sy het geantwoord: “Ek het nie een.” (Joh 1:15-17)

“Jy het die waarheid gepraat:
Jy het reeds vyf gehad
en die huidige is nie jou man, Ek weet.”
“Meneer, ek sien u is ‘n profeet!” (Joh 1:17-19)

“Ons voorouers het op dié berg aanbid
en tog stap julle na Jerusalem vir dit?”
“Daar kom ‘n tyd waar plek nie tel en dit is nou,
waar mense in Gees en waarheid erediens sal hou.” (Joh 4:20-24)

“Ek weet die Messias kom,
dié dinge sal kom van Hom.”
“Dit is Ek, Ek wat met jou praat!”
Getuig in die dorp was haar eerste daad… (Joh 4:25-29)

Die dissipels: “Rabbi, U moet ‘n stukkie eet.”
“Ek het voedsel waarvan julle nie weet.”
Was daar iemand anders met kos intussen hier?
“My voedsel is die wil van Hom wat my stuur.” (Joh 4:31-34)

Kyk hoe ryp is die lande daar,
gereed om die oes te vergaar.
Wees saam bly: Julle het nie gesaai,
maar Ek stuur julle om te maai. (Joh 4:35-38)

Baie Samaritane het in geloof gejuig
oor wat die vrou oor Hom getuig.
Hulle het toe self gaan luister na Sy woord:
“Dis waarlik die Verlosser!”, was hul akkoord. (Joh 4:39-42)

Die toring

with No Comments

Die mens dink hy is kragtig
en bou Babel – hoe pragtig…
Maar God is hoog almagtig,
met taal word verwarring bekragtig. (Gen 11)

O God, ek probeer my eie toring bou
in plaas van om op U te vertrou.
Laat U Gees ook op my daal,
dan verstaan ek U liefdestaal! (Hand 2)

Die reënboog

with No Comments

Toe Noag en sy gesin die ark verlaat,
was ‘n offer aan God hul eerste daad. (Gen 8:20)

Seisoene, dag en nag, sal altyd bly bestaan:
julle sal nie weer met ‘n vloed vergaan.
En wanneer die reënboog verskyn in prag,
onthou dan My belofte bly altyd van krag. (Gen 9:9-11)

Maar ook vir joú is die reënboog boodskap nog van pas.
Ja, jy liewe leser, jy is ook van jou sonde skoon gewas. (I Pet 3:21-22)
So seker as wat die reënboog in die wolke verskyn,
so seker sal My liefde vir jou nooit verdwyn. (Jes 54:9,10)

O God, dag en nag laat my weer besin,
ja, U seun kleur selfs die herfsblare in.
Laat ander die vreugde in my oë bespeur,
want U het my hart met ‘n reënboog ingekleur.

Noag se boodskap vandag

with No Comments

Noag is gered deur geloof
in dit wat God vir hom beloof. (Heb 11:7)

Die ander het geëet en gedrink en getrou
en nie op God se beloftes vertrou.
Noag was veilig agter die ark se deur
die ander is deur die vloed weggesleur.

Niemand weet wanneer is die uur,
wat God sy Seun weer aarde toe stuur.
Vir party is Hy die Ingang, die deur.
Ander het die kans op redding verbeur! (Mat 24:36-42)

Tydens jare se bou van die ark is God se genade verset.
Die gevolg was dat net agt mense is deur water gered.
Jy is met water gedoop sodat jy kan onthou:
Christus het die dood oorwin en so red Hy jou! (1 Pet 3:18-22)

Jy word gered deur jou geloof:
Hou vas aan wat God jou beloof! (Heb 11:7)

Wat bou jy?

with No Comments

Dit het die Here bedroef gemaak
om te sien hoe sleg het die mens geraak.
“Ek sal die mens van die aarde af vee
en so ook die diere daarmee.” (Gen 6:5-8)

God het eers gewaarsku en geduld gehad (II Pet 2:5)
maar daarna sy donderstem losgelaat. (Job 36:22-3, 37:1-5, 11-13)
Maar God het Noag genade bewys
en in geloof bou hy ‘n drywende huis. (Gen 6:8,17-20, Heb 11:7, II Tes 2:13-14)

Het jy nog nie die waarskuwing gehoor?
God se finale oordeel lê nog voor! (Matt 24:37-40, II Pet 3:7)?
Aan jou het Hy genade bewys,
waarom bou jy dan nie aan Sy huis?

1 24 25 26 27 28 29 30