Gebed: Numeri 6:24-26

with No Comments

Die Here sal julle seën
en julle beskerming verleen;
die Here sal tot julle redding verskyn
en Sy genade sal by julle syn;
die Here sal julle gebede verhoor
en vrede gee wat julle nooit sal verloor!

Amen

Gebed: I Kor 13

with No Comments

Ek bid dat uit I Korintiërs dertien
u volgelinge sal kan raaksien:

Liefde, al praat jy in vreemde taal,
is soos ‘n klinkende metaal
en ‘n galmende simbaal.

Al het hulle al die kennis geleer,
en het hulle geloof in U, o Heer,
is hulle niks sonder die liefde.

Al gee hulle alles wat hulle het weg,
selfs hulle liggame, is dit sleg
en baat dit niks sonder liefde.

Liefde is…
geduldig,
en vriendelik.
Maar nie…
afgunstig,
grootpraterig,
verwaand,
onwelvoeglik,
en liggeraak.

Liefde soek nie eie belang,
hou nie boek van die kwaad,
vind vreugde in waarheid praat.
Ja, dis wat Sy liefde verlang.

Liefde
bedek alles,
glo alles,
verdra alles.

Ja, Here wat ek van U vra,
is dat hierdie woorde van U hul dra:

“Liefde sal nie ophou bestaan.
Al sal alles anders vergaan,
geloof, hoop en liefde bly,
maar die grootse is liefde vir My!”

Amen

Gebed: Galasiërs 5:16-26

with No Comments

Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versug
vir U werkers se stryd tussen sonde en vrug.

Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,
sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer,
want wat die sondige natuur begeer
is in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17)

Ek bid dan in in besonder in hierdie uur
bewaar ons van die praktyke van die sondige natuur:

Onsedelikheid,
onreinheid
en losbandigheid.

Afgodsdiens, towery,
vyandskap en haat daarby.
Naywer, woede en ‘n gestry.

Verdeeldheid en skeuring,
uitspattige spandering,
afguns, dronkenskap, en dergelike ding. (Gal 5:19-21a)

Want Here, wie hom aan sulke dinge skuldig maak,
sal die koninkryk van U, o God, versaak. (Gal 5:21b)

Daarteenoor
bid ek dat ons sal hoor:

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)

Ja, Here, laat ons wat aan U behoort, ons lewe wysig,
ons sondige natuur met al ons hartstogte en begeertes is gekruisig.
Laat ons lewe deur die Gees;
Laat ons gedrag deur Hom bepaal wees. (Gal 5:24)

Amen

Gebed: Psalm 51

with No Comments

Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,
wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!
Was my skoon van my vreeslike skuld,
reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4)

Ja, my oortredings is diepe kennis
en van my sonde bly ek altyd bewus.
Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,
ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. (Ps 51:5-6)

U uitspraak is dus heeltmal reg
u oordeel regverdig: Ek is sleg!
Ek was al skuldig toe ek gebore is,
al van die swangerskap dat ek verlore is. (PS 51:6-7)

Maar U verwag opregtheid en smart
diep in ‘n mens se gebroke hart:
Laat ek dan diep in my binneste bewe
met die wete hoe U wil dat ek moet lewe. (Ps 51:8)

Neem tog my sonde weg en maak my rein,
was my dat ek witter as sneeu kan skyn.
Laat my weer blydskap en vreugde belewe.
U het my verbrysel; laat my weer jubelend na U strewe. (Ps 51:9-10)

Moet tog nie ag slaan op my sonde,
wis al my skuld uit, genees my wonde!
Skep vir my ‘n rein hart, o God wat bestaan,
vernuwe my gees en maak dat ek vas kan staan. (Ps 51:11-12)

Moet my tog nie van U af laat vervreem
en u Heilige Gees van my af wegneem!
Laat my weer die blydskap ervaar
van iemand wat deur U verlos is en bewaar. (ps 51:13-14)

Laat my U weer met toewyding dien,
dan sal ek oortreders van U leer
sodat, wat U verwag, hulle sal sien
en sondaars hulle tot U bekeer (Ps 51:14-15)

O God, my Redder, red my uit my smaad,
dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.
Here, gee my die woorde
om U te loof met akkoorde. (Ps 51:16-17)

‘n Offer is nie wat U van my vra,
‘n brandoffer wil U nie hê.
Verootmoediging is wat U wil hê
om met ‘n hart vol ootmoed vergifnis te vra. (Ps 51:18-19)

Woord gebed: II Pet 1:3-11

with No Comments

O God, ek bid vir hulle wat U dien,
dat hulle in twee Petrus een sal sien:

U krag het ons alles gegee om te wen.
Dié gawes kom deurdat ons U ken.
Daardeur kan ons die verderf ontvlug
en kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4)

Daarom, werp ons alles in die stryd
om ons geloof te verryk met deugsaamheid.
O, God ook met kennis en selfbeersing,
en laat dit weer lei na volharding
en volharding na godsvrug
en bring dan die liefde terug. (II Pet 1:5-7)

Laat ons dit alles besit en maak dit meer,
en laat ons met ywer en vrug van Jesus leer.
As ons dit alles nie ons eie maak, is ons kort van sig:
en vergeet ons dat ons van sonde gereinig is… (II Pet 1:8-9)

Ons loof U vir die guns aan ons bewys:
dat U ons verkies en geroep het, na U huis,
waar ons feestelike toegang sal kry
en in U ewige koninkryk sal bly. (II Pet 1:10-11)

Woord gebed: Ef 6:10-20

with No Comments

Here, ek bid vir U werkers se toerusting
en vir U krag en groot mag van U wapenrusting,
want die aanslae van die duiwel kom aan.
Here help hulle om daarteen te bly staan. (Ef 6:11)

Ons stryd is nie teen die vlees en bloed in ons sig,
maar teen elke mag en gesag, bose geeste in die lug.
Beklee ons met die wapenrusting wat U gee,
sodat ons weerstand kan bied daarmee. (Ef 6:12-13)

Laat ons nie die gordel van die waarheid los,
nee, hou ons staande, op ons pos.
As die vyand se pyle ons hart wil deurbreek,
laat die borsharnas ons herinner: Vrygespreek! (Ef 6:14)

Here U het ons skoene gegee vir ‘n rede:
Die verkondiging van die Evangelie van vrede. (Ef 6:15)

Here, soms lyk die aanvallers teen ons wild,
laat ons in geloof skuil agter U, ons Skild,
want so het U ons geleer
om die brandpyle van die Bose af te weer. (Ef 6:16)

Soms kom die pyle van bo, so skelm,
maar ons verlossing is ons helm! (Ef 6:17)

Laat ons enigste wapen wees,
die swaard van die Gees.
Ja, O God, dit is U Woord
en daarmee beveg ons moord. (Ef 6:17)

Ons wil by elke geleentheid biddend wees
en smeek by U, deur U Gees. (Ef 6:18)

Ek bid so vir al U werkers hierdie week,
dat U vir hulle woorde sal gee om te preek.
Here, hulle wat ter wille van die Evangelie swaar moet hê,
laat hulle vrymoedig verkondig, dit wat U aan hulle oplê (Ef 6:19-20)

Gebed Psalm 19

with No Comments

Here, saam met almal wat U dien,
bid ons vandag uit Psalm negentien:

O God, die hemel getuig van U mag
die uitspansel van U hande se krag.
Soos een dag die berig vir die volgende gee,
so deel die een nag die volgende mee.

Sonder spraak en sonder woorde
onhoorbaar is hulle akkoorde,
tog gaan van daar ‘n boodskap uit
en bereik hul taal die aarde wyd en suid.

Soos ‘n bruidegom uit sy slaapkamer kom,
en kleurvol die oggend en aand begroet,
loop stralend op sy baan, die son,
en niks ontkom aan sy heerlike gloed.

U Woord, o Here, is volmaak –
dit gee lewe!
U onderwysing o Here, is betroubaar –
dit gee wysheid!
U bevele, o Here, dui koers aan –
dit bring blydskap!
U gebod, o Here is helder –
dit gee insig!
U eise, o Here, is goed –
dit staan vas!
U bepalings, o Here is reg –
dit is regverdig!

U Woord is kosbaarder as goud,
selfs as baie skatkamers vol goud.
U Woord is soeter as ‘n heuning,
selfs die koek se druppende heunig.

O God, ek bid hier saam met ander wat U dien:
Laat ons die waarheid in U Woord sien.
Help ons om U Woord te onderhou
en op U beloftes daarin te vertrou.

Help ons om ons dwaling raak te sien.
Bevry ons van wat ons verdien:
Party handel ons onwetend af
moet ons tog nie daarvoor straf…
Sal U ook die opsetlike sonde in ons keer
ja, daardie wat oor ons heers en ons regeer…

Here, ons wil so graag hê
dat alles wat ons sê
en alles wat ons dink
vir U aanneemlik sal klink.

Here, op U as Rots staan ons saam.
o Verlosser, ons bid dit in U Naam.

Gebed Efesiërs 3: 14-21

with No Comments

Ek wil knielend in gebed voor U kom staan
vir die gemeenskap van gelowiges wat deur U bestaan,
Ek bid dat U deur U Gees
die innerlike krag in hulle sal wees (Ef 3:14-16)

Laat Christus, deur hulle geloof
in hulle woon, soos beloof.
Gee dat hulle in die liefde gewortel sal wees,
die liefde van die Vader, Seun en Gees. (Ef 3:17)

Mag hulle instaat wees om te ken verstaan
hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde gaan.
Here, die liefde wat alle verstand te bowe gaan
laat hulle daardie liefde ken en verstaan.
Mag U hulle heeltemal vervul
deur hulle met U volheid te omhul. (Ef 3:18-19)

Aan U wat deur U krag in ons werk
U is magtig om meer te doen as wat ons bid as kerk
Aan U kom toe al die eer
tot in alle ewigheid, o Heer. (Ef 3:20-21)

Gebed uit Efesiërs 1: 15-23

with No Comments

O God, van ons Here Jesus Christus
dankie vir my vriende se geloof in die Here Jesus
en van hulle liefde vir al die gelowiges
en daarom is dat wat in my gebed is:

Ek bid dat U, aan wie die heerlikheid toekom,
deur U Gees hulle die wysheid sal laat bekom,
dat hulle U werklik diep sal leer ken
en die wat U geroep het, sal help wen.

Laat hulle U geweldige krag ervaar,
dié krag waarmee Christus kon opvaar.
Ja, daar waar Hy aan U regterhand sit met krag
met die heerskappy van elke mag en gesag.

U het alles aan Hom onderwerp om vir U te werk
en Hom bo alles verhef as die hoof van U kerk.
Die kerk is Sy ligggaam wat U met U Gees vul,
ja die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ja, Here en as hulle dit alles leer,
laat hulle U met hul hele lewe eer!
Laat hulle die rug op aardse dinge keer
en niks anders as U van harte begeer.

1 2 3 4