Rom 12:1-2

with No Comments

O God, ek dank U uit Romeine twaalf vers en een twee,
want U barmhartigheid bring vir my dankbaarheid mee.
U roep my om my liggaam as lewende offer te gee:
Heilig en aanneemlik vir U, o God, in elke lewenstree.

Help my om nie gelykvormig aan die wêreld te wees,
maar verander en vernuwe my denke deur U Gees,
sodat ek U wil, O God, goed kan onderskei
om te weet wat aanneemlik en volmaak is vir my.

Psalm 127:1-2

with No Comments

o Here, ek bid vir die wat ek bedien,
dat hulle psalm honderd sewe en twintig sal sien,

Van hulle is heeldag besig om te swoeg,
hulle werk trek hulle in al van vroeg…
Hulle gun hulleself nie eers tyd om by U voete te sit.
Hulle inspanning vir brood laat hulle vergeet om te bid…

Laat hulle weer onthou:
Dat as U nie hulle huis bou,
swoeg hulle tevergeefs…

Ja, laat hulle tog onthou:
As U nie oor hulle die wag hou,
is die sekuriteit tevergeefs…

Here, God, die gejaag na wind maak hulle moeg,
laat hulle ophou met die sinnelose geswoeg.
Maak hulle deur hierdie psalm tog weer bewus
U gee wat hulle wat hulle nodig het terwyl hulle rus!

Johannes 15:1-8

with No Comments

Johannes vyftien het my eers geskok,
want U sny alle lote aan die wingerdstok
Ja, slegte lote gooi U weg…
Die wat vrug dra, snoei U reg. (Joh 15:1-2)

Sonder om in U te bly
sal niemand vrugte van my kry.
U is wingerdstok, ek is die loot –
sonder U gaan ek versker dood! (Joh 15:4-6)

Maar tog wil ek U nou loof,
want die gedeelte het ook beloof:

As julle in My bly
en Ek my woorde in julle kry,
vra dan net wat julle wil hê,
en Ek sal dit julle nie ontsê,
want so word julle, My dissipels, se vrugte meer
en juis daardeur kry my Vader die eer.

So, Here, hou my vas terwyl U my snoei,
ja, laat die werking van U Woord, welig in my groei.
Vul my, ‘n brose loot, met druiwetrosse van geluk,
waaruit ander U sal eer oor die vrugte wat hulle pluk!

Amen

Lukas 14:25-33

with No Comments

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
maar ek bid, want ek het Lukas veertien gelees.

Daar staan: Om na U toe te kom vra,
dat ek U meer liefhet as my pa en ma.
U roeping laat my in nederigheid bewe,
want U vra meer as my vrou en eie lewe.

U waarsku ek kan nie U dissipel wees,
as ek die dra van my eie kruis nog vrees.

U vra dat ek die koste van die bouwerk moet beraam,
sodat ek nie by die fondament ophou en my skaam.
U vra dat ek die vyand se oormag beskou,
sodat ek nie midde die geveg my keuse sal berou.

O Here, U beveel, dat alles waarop ek so vertrou,
as ek U dissipels wil wees, ek dit nie meer kan hou…

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
verander my hart, vul my met U Gees.
Laat my opnuut besef dat hier op aarde
niks eers amper opweeg teen U waarde!

Amen

Markus 12:29-31

with No Comments

O God, ek bid dat hulle wat ek bedien,
weer vandag die grootste gebod sal sien.
Ja, dat hulle uit Markus twaalf sal leer:
U o Here God, U alleen is die Heer.

Here, hulle is met wetstake verward,
laat hulle U liefhet met hulle hele hart.
Laat hulle besef dis nie wat hulle doen met hul hand,
maar liefde van die hele siel en hele verstand.

Laat hulle besef dis nie oor wat hulle vermag,
maar of hulle liefhet en met al hulle krag.
Laat hulle besef dat alles wat hulle, hulleself toesê
is waarmee U wil, dat hulle, hulle naaste lief moet hê.

Amen

Spreuke 3

with No Comments

Here, vanoggend bid ek uit Spreuke drie
vir amal wat soekend is na U,
want U wil dat ons moet weet
dat ons nie U onderrig moet vergeet. (:1)

O God, gebooie het ons van U gekry
laat ons met ons hart daarby bly.
U wys ons hier dit is die rede
vir ‘n lang lewe, gevul met vrede. (:2)

Ja, laat troue liefde en waarheid
ons tog nie verlaat in vandag se stryd.
Laat ons dit om ons nek bind
en dit op die tafel van ons hart geskryf vind.
U leer dit vervul ons hart se wens
vir goeie begrip by U en die mens. (:3-4)

Here, ons gaan ons eie insigte berou,
laat ons U met ons hele hart vertrou.
Laat ons U ken as ons lewensbesluite maak,
want dan sal U ons paaie reguit maak. (:5-6)

Vul ons met ontsag vir U, o Heer
help ons om eiewysheid te keer.
U leer dit sal ons liggaam genees
en ‘n verkwikking vir ons gebeente wees. (:7-8)

Laat ons U met ons rykdom eer
en nie die beste deel vir onsself begeer,
want U het beloof ons graanskure sal nie kwyn
en ons parskuipe sal oorloop van wyn. (:9-10)

Gee ons nie ‘n afkeer
in U vermanings, o Heer
want teregwysing is wat U ons gee,
soos ‘n pa, vir die seun vir wie hy omgee. (:11-12)

Here, laat ons wysheid vind,
verstandigheid, as U kind
want silwer kom nie eers by,
by die wins wat ons in wysheid kry. (:13-14)

Goud se opbrengs kan dit nie haal
Sy waarde is kosbaarder as koraal.
Niks wat ons ooit kan begeer
is kosbaarder as wysheid, o Heer (:15)

Amen

Spreuke 1:7

with No Comments

Spreuke een vers sewe wil ons leer
ontsag vir U, O Heer,
is die begin van die kennis wat ons begeer.
Weerhou my daarvan om vandag,
wysheid en vermaning te verag.

Amen

Esra 7:10

with No Comments

Here, laat my, wat ander wil bedien,
leef volgens die riglyn in Esra sewe vers tien:

Esra het hom gewy aan die wet van die Heer.
Hy wou Israel elke voorskrif en bepaling leer.
Hy wou dit in praktyk toepas en gebruik.
Ag Here, gee dat my lewe ook so sal lyk.

Amen

DGM Gebed

with No Comments

O God, U het ons hier vergader,
om in gebed tot U te nader.
Ons wil dissipelmakers bedien,
laat ons die werk van U, O Gees sien.

O Wingerdstok, ons wil in U bly
Laat U woorde ons hart bevry.
U het beloof ons kan vra net wat ons wil hê,
en U sal ons dit nie ontsê:
Maak ons, U dissipels, se vrugte meer
en dit alles net tot U, ons Vader, se eer. (Joh 15:7-8)

Ons is ‘n klein groepie lote hier.
Ook ons is twee-twee gestuur.
Die wingerdstok se oes is groot,
die werkers is min en aan wolwe ontbloot… (Luk 10:1-2)

Daarom bid ons dringend, in hierdie uur,
dat U werkers vir die oes sal stuur.
Ja, Here, lammers wat in afhanklikheid sal gaan
agter die enigste ware Herder aan. (Luk 10:3-4)

Ons bid dat U ons persone van vrede sal wys
as ons uitroep: “Vrede in hierdie huis!”
Laat ons daar bly om die lote te snoei,
want dis waar U bloeisels wil laat groei. (Luk 10:5-6)

U het reeds daar die grond voorberei.
Ons sal daar ook U versorging vir ons kry.
U wil dat ons U saad net daar saai,
want so gaan ons honderdvoudig maai. (Luk 10:7, Mat 13:8)

Vir ons as lammers om Satan te weerstaan,
trek ons U volle wapenrusting aan:
Met die Woord, die swaard van die Gees,
laat die skoene aan ons voete oppad wees! (Ef 6)

Gebed: Job 32:12,18 en 33:1-3

with No Comments

O God, gee ons soveel kennis van U wet
dat selfs al kry ons soos Job swaar,
mense van ons sal kan verklaar:
Hierdie is ‘n man wat wysheid het.

Laat U Gees ons binneste dwing
om oor U weldade te sing
Soos nuwe leersakke van wyn
laat my oopbars en U lig laat skyn.

Ons bid vir die in Job se smart
soos Elihu uit ‘n opregte hart.
Laat hierdei woorde die boek Job wees
woorde gespreek deur U Gees.

Amen

1 2 3