Die tempelsweep

with No Comments

Jesus het die geldwisselaars se tafels omgekeer
en almal uit die tempel gejaag met sweep se seer…
“Hierdie is ‘n huis vir my Vader se saak,
julle moet dit nie ‘n besigheidsplek maak!” (Joh 2:13-16)

Die Jode sê: “Wys U gesag met ‘n teken.”
“Breek die tempel af – Ek sal dit in drie dae herstel!”
Hulle het nie verstaan wat dit beteken…
Hy het egter van Sy liggaam vertel. (Joh 2:18-21)

Toe die werklikheid na sy opstanding ontvou,
word Hy die Tempel van die stad daarbo. (Op 21:22)
Sy dissipels het toe hierdie woorde onthou
en die Skrif en die woorde van Jesus geglo. (Joh 2:22)

As Jesus dan as tempel bestaan,
ja, ‘n huis vir Sy Vader se saak,
maar alles vir jou net oor geld gaan,
slaan die sweep jou ook raak:

Vir joú is Sy liggaam afgebreek.
Ja, joú sonde is so gewreek.
Na drie dae het Hy opgestaan,
glo dit, anders gaan jy vergaan…

As hierdie sweepslag jou omkeer,
weet dat jy Hom as tempel het
en direk mag nader in gebed:
Kniel nou en gee Hom alle eer!

Water in wyn

with No Comments

My vreugde is aan die verdwyn,
soos ‘n bruilof sonder wyn…

“Hulle het nie meer wyn nie,” sê sy ma vir Hom.
“Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom.”
Daar het ses groot klipkanne gestaan
Hulle doel: reiniging moet jy verstaan. (Joh 2:1-4)

Water verander toe in die beste wyn.
Die seremoniemeester was verstom,
maar so het Jesus se heerlikheid geskyn
en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom. (Joh 2:9-11)

As ek sien Hy kan water verander in wyn,
glo ek die belofte wat my sorge laat verdwyn:

U nooi my na die bruilofsmaal –
As skoongewaste bruid kom U my haal.
Help my om U wonder raak te sien:
Deur U bloed gereinig onverdien. (Op 19:7-18)

Die Woord

with No Comments

As jy in die ewigheid terug staar:
In die begin was die Woord daar
en die Woord was by God
en die Woord was self God. (Joh 1:1-2)

Alles het deur Hom tot stand gekom.
Ja, niks het ontstaan sonder Hom.
In Hom was daar lewe –
die Lig aan mense gegewe. (Joh 1:2-3)

Die skynende Lig wat duisternis kloof,
kon die duisternis glad nie uitdoof.
Hy het na Sy eiendom toe gekom,
maar sy eie mense glo toe nie in Hom… (Joh 1:4-11)

Maar almal wat Hom aangeneem het en in Hom glo,
het Hy die reg gegee om kinders te word van die Vader daar bo.
Nie deur hulle besluit, maar van nature verlore,
word hulle opnuut uit God gebore! (Joh 1:12-13)

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Ons het sy heerlikheid gesien, wonderlik, beeldskoon.
Niemand het nog ooit God self gesien,
maar deur Sy Seun sien ons Sy genade onverdien: (Joh 1:14,18)

Die enigste Seun van die Vader se heerlikheid
is oorlopens vol van genade en waarheid.
Ons almal is uit daardie oorvloed
met genade op genade begroet. (Joh 1:14-16)

Werk – waar is jou perk?

with No Comments

In vandag se gejaagde lewe,
wil my moed my amper begewe:

Almal jaag net na groter wins.
Koud en hard is nie meer ‘n kuns.
Aandele, bonusse en ‘n groter pakket –
Net beskore vir die wat reeds baie het…

Meer met minder, groter effektiwiteit
met afleggings ‘n groot waarskynlikheid
Die maalkolk suig ons na binne –
Hoe bly ons by ons sinne?

Net soos Spreuke se besige mier,
so hardloop ons deesdae hier:
holderste bolder, ja, winter-bang
vir die werkgewer-koue wat wil vang! (Spr 6:5-11)

As mens die werk van God aanskou
dan begin die ding homself ontvou.
Die hemel getuig van Sy grote mag,
dag en nag praat net van Sy krag. (Ps 19:1-7)

Volmaak is die Here se boek,
selfs soeter as ‘n heuningkoek!
Met die kompas van die Woord,
soek ek na “werk” se ware noord: (Ps 19:8-12)

Reeds in die paradys uit God se mond:
“Vermeerder, bewoon en werk die grond” (Gen 1:28)
Wie sal die opdrag na die val vergeet:
“Net deur harde werk sal jy kan eet” (Gen 3:19)

Waar is dan “werk” se kruks?
Prediker: “Alles kom tot niks?”
Nee, ek is seker daar is meer
om uit God se Woord te leer… (Pred 1:14)

Die woorde van die wet is sterk:
“Ses dae moet jy arbei en werk,
maar die sewende is vir jou rus”
Trooswoorde wat ons te maklik mis? (Ex 20:9)

Vergeefs werk die wat bou
as hulle nie op God vertrou! (Ps 127:1-2)
Doen alles net tot God se eer,
dan sal kommer jou nie verteer. (I Kor 10:31)

Die dood se angel is oorwin,
nou maak werk-vrae baie sin:
moenie laat jou moed jou begewe,
want daar kom ‘n ewige lewe! (I Kor 15:53-58)

Omdat ons nou in Jesus Christus glo,
verander die ou sondige lewe so:
maak julle gees en gedagte nuut –
werk en gee vir die arme verniet! (Ef 4:20-28. II Tes 3:6-13)

So, in vandag se gejaagde lewe –
rus goed op dag nommer sewe.
Werk dan voluit tot God se eer,
en hou moed – Hy kom weer!

Die Boom van die lewe

with No Comments

Vir die vrou het God gesê:
Jy sal met pyn kinders hê.
Na jou man sal jy smag,
maar oor jou het hy mag. (Gen 3:16)

Adam, omdat jy jou eie eer soek,
is die aarde deur jou toedoen vervloek.
Net deur harde werk sal jy eet,
jou einde is stof, moet jy weet. (Gen 3:17-18)

God het vir hulle velklere gemaak
en die toegang tot Eden bewaak.
Hulle is weggehou van die boom van die lewe…
Sou God, uit genade, hulle vergewe? (Gen 3:20-24)

Kain en Abel:
Dood is nie meer ‘n fabel.
Set:
Wys dat God genade het!

Deur Lasarus se siekte sal julle God se heerlikheid sien
en Jesus sal daardeur die eer van die mense verdien. (Joh 11:4)
Wie in My glo, sal lewe, selfs as hy sterwe.
As jy dit glo sal jy die ewige lewe beërwe: (Joh 11:25-26)

Die wat glo sien die heerlikheid van die Heer, (Joh 11:40)
Lasarus kom uit! En hy lewe toe weer…
Ek is die weg na die boom van die lewe,
net deur My sal die Vader jou vergewe. (Joh 14:6)

Efese kry ‘n waarskuwing wat my laat bewe,
met ‘n belofte: Kom na die Boom van die lewe. (Op 2:1-7)
Skoon wit klere wys ek is vergewe.
en mag eet van die boom van die lewe! (Op 22:14)

Sondeval

with No Comments

Adam was alleen.
Eva uit ribbebeen. (Gen 2:22-24)
Die slang was listig.
Eva eet rustig. (Gen 3:1-6)

Adam eet saam,
Eva is skaam.
Klere van blaar,
God weet klaar. (Gen 3:7-11)

God jaag uit.
Slang wil byt.
Eva ‘n onderdaan.
Adam werksbestaan. (Gen 3:14-19)

Ek eet saam:
o, so skaam!
Ek wil skuil,
my klere vuil…

Tweede Adam kom:
Alle straf op Hom!
Ek van sonde vry:
Wit klere gekry! (I Kor 15:20-22, Rom 5:15-19)

God regeer

with No Comments

U hou alle dinge in stand.
Ja, alles is in U hand. (Heb 1:3)
Nie eers ‘n haar val van my hoof
sonder U wil, het U beloof. (Luk 21:18)

U is ten volle in beheer.
U is die een wat regeer. (Heb 1:4)
Al voel dit soms U moes keer,
selfs dan was dit U wil, o Heer. (Gen 50:20)

Dis U manier om my te smee
en so werk alles ten goede mee. (Rom 8:28)
U gebruik elke aardse daad
as deel van U ewige raad. (Ef 1:3-6)

Selfs deur die seer
is U besig om my te leer. (I Pet 1:6-7)
Daarom wil ek U eer
vir alles wat gebeur. (Ef 1:6)

Die beeld van God

with No Comments

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens
as ons verteenwoordiger, ons beeld, is My wens,
sodat hy kan heers oor die vis in die see,
die voëls in die lug, en die diere daarmee.” (Gen 1:26-27, Ps 8:4-9)

As Sy beeld moet ons reflekteer
hoe lyk God se heerlikheid en eer.
Sodat ander mense Hom kan sien
en lus word om Hom ook te dien… (Ps 8:4-10)

Die mens bly verbode vrug begeer
en wil van alle kennis leer. (Gen 3:4-5)
So sondig hulle teen hul Heer.
en reflekteer Sy beeld nie meer. (Rom 3:23)

Hy moes sy Seun toe stuur,
om pyn en smart te verduur.
Ja, Hy, die ware beeld van die Heer,
om sondaar mense te bekeer. (Kol 1:15, Fil 2:6-8)

O God, ek bly ook die verkeerde begeer
ja, ek vertoon U beeld glad nie meer… (II Kor 4:4)
Here werk so in my, deur U Gees,
dat ek meer en meer soos U kan wees! (Rom 8:28-30, II Kor 3:15-18)

Skepper Heer, alle eer

with No Comments

God het die hemel en aarde geskep
deur net eenvoudig woorde te rep.
Die Gees het op die waters gesweef.
God het gesê en toe begin dit leef. (Gen 1:1-3)

In die begin was die Woord daar
Self is Hy God, word daar verklaar.
Alles het deur Hom tot stand gekom,
ja, alles het ontstaan deur Hom. (Joh 1:1-3, 1953)

Hy is die Eersgeborene van alles gemaak.
In Hom is alles geskape, al sien ons dit nie raak. (Kol 1:15-17,1953, Heb 1:1-2, Kol 1:16)
Die hemele vertel die eer van God.
Die uitspansel verkondig: liefdesgebod! (Ps 19:2,1953)

Met God se skeppingskrag,
bring God se woorde die dag.
Net so het Hy ‘n lig in ons harte geskyn
en so het die heerlikheid van God verskyn. (II Kor 4:6)

Ek sal sê aan die noorde: Gee!
Elkeen wat My naam beklee,
want Ek het hulle geformeer
ja, geskape tot My eer! (Jes 43:6-7, 1953)

1 77 78 79 80 81